دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-96 
3. شناسایی چالش های فراروی جانشین پروری در آموزش و پرورش

صفحه 29-44

سعید رجایی پور؛ خالد غفوری؛ محمدصادق کریمی


6. نقش سبک رهبری و فرهنگ سازمان یادگیرنده بر اثربخشی مدارس

صفحه 69-80

ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی؛ مهسا مذنب خدایی؛ عیسی برقی