نویسنده = �������� ���� ���� ������������ ��������