نویسنده = ������������ ����������
مولفه های الگوی آموزش مجازی نیروی انسانی آموزش و پرورش با رویکرد مدیریت دانش

دوره 4، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 41-58

10.22098/ael.2022.11290.1132

آیاز صادقی؛ احمد اکبری؛ مهدی زیرک؛ اسدالله زنگویی