دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-96 
نقش سبک رهبری و فرهنگ سازمان یادگیرنده بر اثربخشی مدارس

صفحه 69-80

ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی؛ مهسا مذنب خدایی؛ عیسی برقی