دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-106 
حکمرانی آموزش عالی در ایران؛ فراتحلیلی بر آسیب‌ها و راهکارها

صفحه 27-46

علیرضا رجبی؛ سیده نیلوفر شامرادی؛ نرگس حسن مرادی