دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، خرداد 1401، صفحه 1-98 
واکاوی مدل ارتقای خرد پداگوژیکی در نظام آموزش عالی ایران

صفحه 1-16

10.22098/ael.2022.1677

فرشید خانجانیان؛ نادرقلی قورچیان؛ کامران محمدخانی؛ پریوش جعفری