دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، آبان 1401، صفحه 1-100 
ارائه مدلی برای تسهیل اثربخشی تدریس اعضای هیئت‌علمی

صفحه 35-48

10.22098/ael.2022.11394.1146

اعظم الهیاری؛ حمید رضا آراسته؛ نادرقلی قورچیان؛ حمیده رشادت جو