دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، مهر 1402، صفحه 1-245