مجله رهبری آموزشی کاربردی یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این مجله به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث رهبری و مدیریت آموزشی پایه گذاری شده است. این مجله در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه رهبری و مدیریت آموزشی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات پژوهشی با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند، می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این مجله به عنوان یک مجله دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، مجله هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی دانشگاه محقق اردبیلی پشتیبانی مالی می شود.

مجله رهبری آموزشی کاربردی در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر می شود.

نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های رهبری و مدیریت آموزشی را برای بررسی و چاپ در این مجله ارسال نمایند. مجله رهبری آموزشی کاربردی آمادگی دریافت و بررسی مقالات پژوهشی ارزنده­ پژوهشگران و استادان  این حوزه را که حاصل پژوهش­ های کیفی و کمی باشد را دارد.

*******************

این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند

شماره جاری: دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-106 

3. حکمرانی آموزش عالی در ایران؛ فراتحلیلی بر آسیب‌ها و راهکارها

صفحه 27-46

علیرضا رجبی؛ سیده نیلوفر شامرادی؛ نرگس حسن مرادی