راهنمای نویسندگان

نکات مهم:

1- خواهشمند است نکات ذکر شده در راهنمای تهیه مقالات به دقت مطالعه و در تهیه مقاله رعایت گردد. از پذیرش مقاله خارج از قالب نشریه معذوریم.

2-"فایل اصلی" مقاله حتما هم با فرمت Word و هم به همراه یک فایل کمکی با فرمت  PDF  تحت عنوان "فایل تکمیلی" بارگذاری شود.

3- فایل پاسخ به داوران حتما با فرمت Word بارگذاری شود.

4- داوران پیشنهادی باید خارج از موسسات مرتبط با کلیه نویسندگان مقاله باشد.

راهنمای تهیه مقالات (Word)

فرم تعهدنامه