اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر عادل زاهد بابلان

مدیریت آموزشی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=279
zaheduma.ac.ir
0000-0001-8653-9602

مدیر مسئول

دکتر مهدی معینی کیا

برنامه ریزی آموزش از دور دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق ازدبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=372
m_moeinikiauma.ac.ir
0000-0002-8605-4477

مدیر داخلی

دکتر تقی اکبری

مدیریت آموزشی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=1343
akbari-tauma.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر عادل زاهدبابلان

مدیریت آموزشی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=279
zaheduma.ac.ir
0000-0001-8653-9602

دکتر مهدی معینی کیا

برنامه ریزی آموزش از دور دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق ازدبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=372
m_moeinikiauma.ac.ir
0000-0002-8605-4477

دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم

مدیریت آموزشی استاد دانشگاه خوارزمی تهران

khu.ac.ir/cv/367/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85?slc_lang=fa&&cv=367&mod=scv
navehebrahimkhu.ac.ir

دکتر مهران فرج الهی

مدیریت آموزشی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور تهران

ensani.ir/fa/article/author/35506
farajollahimyahoo.com

دکتر منصور بیرامی

روانشناسی تربیتی استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?mansour
dr.bayramiyahoo.com

دکتر اسکندر فتحی آذر

آموزش علوم استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?fathiazar
e-fathiazartabrizu.ac.ir

دکتر حسین قمری گیوی

مشاوره استاد گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی.

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=280
h_ghamariuma.ac.ir

دکتر محمد حسنی

مدیریت آموزشی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=24&Ln=fa
m.hassaniurmia.ac.ir

دکتر علی خالق خواه

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=772
alikhaleggmail.com

دکتر موسی پیری

برنامه ریزی درسی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1094
piri_moosayahoo.com

دکتر جلیل یونسی بروجنی

سنجش و اندازه گیری دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/5902580/
jalilyounesigmail.com

دکتر تقی زوار

مدیریت آموزشی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ed.azaruniv.ac.ir/Page/34/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1.html
zavvarazaruniv.edu

کارشناس نشریه

رامین غریب زاده

مدیریت آموزشی کارشناس نشریه

scholar.google.com/citations?user=krmtiS8AAAAJ&hl=en
gharibzadehuma.ac.ir
0000-0002-9533-8252