نویسنده = خالد غفوری
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی چالش های فراروی جانشین پروری در آموزش و پرورش

دوره 1، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 29-44

سعید رجایی پور؛ خالد غفوری؛ محمدصادق کریمی


2. نقش میانجی فضیلت سازمانی در رابطه بین شفافیت نقش و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 43-56

خالد غفوری؛ رضا هویدا؛ غفار کریمیان پور