دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تابستان 1400، صفحه 1-96 
1. شناسایی چالش های شغلی مدیران مدارس روستایی: یک پژوهش پدیدارشناسی

صفحه 1-12

نجمه حاجی پور عبایی؛ علی رضا اشک؛ رضا برسم پور؛ امید مهنی