نویسنده = ���������� ���������� ������
شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه مدرسه کارآفرین از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه شهرستان اردبیل

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 47-68

فرشید فتحی کرکرق؛ مریم سلیمانی فنی؛ علی رضایی شریف