راهنمای نویسندگان

نکات مهم:

1- خواهشمند است نکات ذکر شده در راهنمای تهیه مقالات به دقت مطالعه و در تهیه مقاله رعایت گردد. از پذیرش مقاله خارج از قالب نشریه معذوریم.

2-"فایل اصلی" مقاله حتما هم با فرمت Word و هم به همراه یک فایل کمکی با فرمت  PDF  تحت عنوان "فایل تکمیلی" بارگذاری شود.

3- فایل پاسخ به داوران حتما با فرمت Word بارگذاری شود.

4- داوران پیشنهادی باید خارج از موسسات مرتبط با کلیه نویسندگان مقاله باشد.

5- چکبده مبسوط انگلیسی حتما بارگزاری گردد و طبق توضیحات و شیوه نامه نوشته شود.

6- فایل مقاله با فونت ب نازنین اندازه 13 نوشته شود.

7- ارسال فرم تعهدنامه است.

فایل شیوه نامه چکیده مبسوط

فرمت چکیده مبسوط

فرم تعهدنامه