راهنمای نویسندگان

نکات مهم:

1- خواهشمند است نکات ذکر شده در راهنمای تهیه مقالات به دقت مطالعه و در تهیه مقاله رعایت گردد. از پذیرش مقاله خارج از قالب نشریه معذوریم.

2-"فایل اصلی" مقاله حتما  با فرمت Word بارگذاری شود.

3- فایل مقاله با فونت B Mitra اندازه 13 و به صورت تک ستونی نوشته شود. بعد از پذیرش، مقاله توسط نویسندگان در فرمت جدید قرار داده می شود.

4- ارسال فرم تعهدنامه الزامی است.

5-بعد از پذیرش  مقاله، نویسندگان محترم باید چکیده مبسوط انگلیسی را طبق شیوه نامه مجله ارسال کنند.شرط پذیرش مقاله، ارسال چکیده مبسوط می باشد.

فایل شیوه نامه چکیده مبسوط

فرمت چکیده مبسوط

فرم تعهدنامه