اهداف و چشم انداز

با هدف ارائه آخرین و تازه ترین نظریات و یافته های پژوهش های اصیل و دستاوردهای علمی- کاربردی حوزه رهبری آموزشی و یادگیری در نظام های آموزشی و به منظور تبادل افکار و اندیشه ها در راستای نیازهای گوناگون فردی و اجتماعی مبنی بر تلاش به نشر مقالات، پژوهش های علمی و کاربردی به افکار و اندیشه های صاحبنظران حوزه رهبری آموزشی مبادرت می نماید. در جهت افق برنامه 1404 در جهت رشد و توسعه علمی کشور و همسو با تاکید بر اتخاذ راهبردهای پژوهش محور در برنامه های توسعه کشور، سعی در بررسی موضوعات و چالش های کاربردی و و نظری با هدف آگاهی برای کاربست در زمینه دانش مرتبط با رهبری آموزش و یادگیری بر پایه روش های پژوهشی معتبر و توسعه شبکه پژوهشگران داخلی و خارجی از کشور و تقویت نعضت تولید علم می نماید.

بررسی موضوعات و چالش های روش ها و الگوهای رهبر آموزشی در کشور و ارائه راه حل های مناسب برای آنها

نشر یافته ها، الگوها و دستاوردهای نظری و کاربردی در زمینه های رهبری در نظام های آموزشی و آموزش سازمان ها می باشد.

لذا این فصلنامه که به صورت چاپی و الکترونیکی منتشر می شود، پذیرای مقالات حاصل از مطالعات و پژوهش های پژوهشی اصیل یا روش های پژوهشی کمی، کیفی و آمیخته در محورهای پژوهشی زیر می باشد:

آموزش عالی

رهبری در نظام های آموزشی

مطالعات تطبیقی رهبری آموزشی

رهبری تغییر و نوآوری در آموزش و یادگیری

رهبری مدرسه و کلاس درس

رهبری در سازمان های آموزشی (پیش دبستانی، دبستانی، متوسطه)، آموزش عالی و آموزش بزرگسالان و ضمن خدمت

رهبری آموزشی در سازمان ها

نقد و نظریه پردازی در رهبری آموزشی و کاربرد نظریه ها در عمل آموزش و پرورش

صلاحیت های حرفه ای معلمان، مدیران و کارگزاران نظام های آموزشی

تعالی و بالندگی در نظام های آموزشی

کاربست فناوری در حوزه رهبری آموزشی

شایستگی های اساسی یادگیری در عصر جدید

مطالعات مرتبط با انواع رهبری در آموزش های فنی و حرفه ای، بزرگسالان، مجازی و از راه دور

آینده پژوهی در حوزه رهبری نظام های آموزشی