نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت  به ارسال مقاله اقدام نمایند.

 

مجله رهبری آموزشی کاربردی از جمله نشریات علمی علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی است که از سال 1399منتشر شده است. این نشریه مقالات پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه های مدیریت آموزشی، رهبری آموزشی و تحقیقاتی که در حوزه علوم تربیتی انجام گرفته اند را منتشر می کند. در این رابطه اعضاء هیأت تحریریه از پژوهشگران محترم درخواست دارد که مقالات حاصل از پژوهش های علمی خود را جهت بررسی و چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

 • کشور محل چاپ:  ایران
 • وضعیت چاپچاپی و الکترونیکی
 • شروع انتشاربهار 1399
 • شاپای الکترونیکی و چاپی 2717-4492
 • ضریب تأثیر در (ISC)
 • رتبه ارزیابی در (ISC)  
 • رتبه ارزیابی در وزارت علوم: "ب"
 • درصد پذیرش مقالات:30% 
 • نوبت‌های چاپفصلنامه
 • دسترسی قبلیبلی
 • زبان مجله:  فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه تخصصی مدیریت و رهبری آموزشی
 • نوع مجله:   نشریه علمی
 • مقالات قابل بررسی:   علمی پژوهشی
 • هزینه داوری و انتشار مقاله رایگان    
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات بلی
 • نمایه شده:   بلی
 • نوع  داوری داوری تخصصی به صورت بسته و حداقل 2 داور
 • زمان بررسی اولیه حداکثر یک ماه 
 • زمان داوری حداقل دو ماه
 • ایمیل مجله: jael@uma.ac.ir
 • دسترسی آزاد از: magiran.com, noormags.ir, ensani.ir

مجله رهبری آموزشی کاربردی در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر می شود.

به استحضار محققان، نویسندگان گرامی می رساند کلیه گواهی های پذیرش این مجله ممهور به مهر مجله و امضای سردبیر دارای اعتبار است. هرگونه استعلام از طریق ایمیل مجله قابل پاسخگویی است.

*******************

این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند


شماره جاری: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، تیر 1402، صفحه 1-115 

ابر واژگان