تماس با ما

آدرس مکاتبات پستی: اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، طبقه دوم، گروه علوم تربیتی.

 

برای برقراری ارتباط از طریق ایمیل مجله اقدام کنید

آدرس پست الکترونیکی:      ael@uma.ac.ir

آدرس سایت:       http://ael.uma.ac.ir/


CAPTCHA Image