نویسنده = �������� �������������� ��������������
بررسی انعکاس سازه رهبری و مسوولیت پذیری در آینه کتاب‌های درسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.22098/ael.2022.11997.1204

معصومه کاظمی؛ شهرام رنجدوست؛ محمدعلی مجلل چوبقلو