اعتباریابی مقیاس شرایط توانمندساز کارآمدی جمعی معلمان(EC-CTES)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 استادیار دانشگاه یزد

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

مقیاس شرایط توانمندساز کارآمدی جمعی معلمان دنهو با هدف شناسایی زمینه‌ها و موقعیت‌هایی که با مداخله در آنها بتوان خودکارآمدی جمعی و به تبع آن آموزش را بهبود بخشید، طراحی شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی پایایی و روایی این مقیاس انجام شد. با جمع‌آوری داده‌هایی از نمونه‌ای به تعداد 178 معلم ویژگی‌های فنی پرسشنامه ارزیابی شد. ثبات درونی مقیاس به روش محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و اعتبار عاملی مقیاس با تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. آلفای کرونباخ ابعاد شش‌گانه بین 72/0 تا 83/0 و کل مقیاس برابر با 94/0 حاصل شد و همبستگی همه ابعاد با کل مقیاس معنادار بوده است. نتایج تحلیل عاملی حاکی از معناداری هر یک از پارامترهای برآورد شده، بود. همچنین شاخص‌های نسبت خی دو بر درجه آزادی، برازش ریشه مربعات خطای تقریب، نیکوئی برازش، برازش تطبیقی، برازش هنجار شده به ترتیب با مقادیر 81/1، 068/0، 89/0، 95/0 و 90/0 نشان‌دهنده برازش قابل قبول مدل با داده‏ها بود. نتایج گویای آن است که مقیاس شرایط توانمندساز کارآمدی جمعی معلم از ثبات بالا و اعتبار مطلوبی در بین معلمان اردبیلی برخوردار بوده و ابزاری مناسبی جهت سنجش شرایط توانمندساز کارآمدی جمعی معلمان، برای اهداف تحقیقاتی، تشخیصی و مداخله‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of Enabling Conditions for Collective Teacher Efficacy Scale (EC-CTES)

نویسندگان [English]

  • Husein Taqavi 1
  • Mohsen Shakeri 2
  • farahroz zand amogain 3
1 Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences & Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil
2 Assistant Professor, Yazd University
3 Senior Expert in Educational Administraction, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

As a common belief, collective efficiency as a whole has an undeniable impact on students and their learning ability. What it signifies is the widespread impression on the capacity of teachers & principals to make a difference in the lives of students. Therefore, it is imperative to identify areas and situations that can help enable collective self-efficacy. Donohoo’s Enabling Conditions for Collective Teacher Efficacy Scale (EC-CTES) is specifically designed for this purpose. The study's objective was to investigate the internal consistency and factor validity of the scale. The technical characteristics of the scale were evaluated by collecting sample data from 178 teachers. The scale's internal consistency was assessed utilizing Cronbach’s Alpha method. The factor validity of the scale was investigated by Confirmatory Factor Analysis. The results showed that Cronbach’s Alpha were between 0.74 and 0.83 for six dimensions (&0.94 for the scale). All dimensions have a high correlation with the entire scale. Also, the fit indices indicated the acceptable suitableness of the model. The findings of the model suitableness evaluation revealed that the 6-factor model has a good correlation with the data. The calculation of the Average Variance Extracted also confirmed the convergent validity of the scale. Hence, compliant with the study outcome, it can be concluded that it can be sufficiently reliable and valid in the case of Ardabil teachers and that moreover it is a suitable tool for measuring the enabling conditions for collective teacher efficacy as well as research, diagnostic and intervention purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational leadership
  • collective efficacy enabling conditions
  • validation