نقش استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در هویت اجتماعی و رابطه معلم و شاگرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی، ایران

3 دکترای روانشناسی، هیئت علمی دانشگاه زابل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در هویت اجتماعی و رابطه معلم و شاگرد است. مطالعه حاضر یک پژوهش مقطعی با رویکرد توصیفی‌تحلیلی بود که به صورت پیمایشی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه در استان خراسان جنوبی بودند که در سال تحصیلی 1398-1397 مشغول به تحصیل بودند. نمونه‌گیری به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انجام شد. ابتدا در هر شهرستان به روش خوشه‌ای، چند مدرسه متوسطه اول به صورت تصادفی انتخاب شد، سپس بعد از دریافت مجوز، با مراجعه به دفتر آموزش هر مدرسه و بر اساس لیست دانش‌آموزان، افراد به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و به صورت تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. حجم نمونه پژوهش برابر با 200 نفر می‌باشد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی شی، لو، یانگ، لی و کای (2014)، پرسشنامه رابطه معلم- شاگرد مورای و زوویچ (2010) و پرسشنامه هویت اجتماعی کاروانی (2014) بود. برای سنجش همبستگی متغیرها در صورت برقراری فرض نرمالیتی از معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با هویت ملی، قومی، مذهبی و جهانی دانش‌آموزان دختر متوسطه اول استان خراسان جنوبی ارتباط مثبت و معنی‌داری دارد. همچنین بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و رابطه معلم- شاگرد رابطه معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Using Virtual Social Networks in Social Identity and Teacher-Student Relationship

نویسندگان [English]

  • Sadegh Hamedinasab 1
  • Vahid Gholami 2
  • Masoumeh Azizi 3
1 PhD of Curriculum Planning, Birjand University, Birjand, Iran
2 Master of Educational Research, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, Ferdousi University, Iran.
3 PhD in Psychology, Zabol of University, Faculty of Literature and Humanities, Department of Information Science.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the role of using virtual social networks in social identity and the teacher-student relationship. The present study was a cross-sectional study with a descriptive-analytical approach that was conducted as a survey. The statistical population of the present study included all female high school students in South Khorasan province who were studying in the academic year 2018- 2019. Sampling was performed by cluster random sampling. First, in each city by cluster sampling, a few first secondary schools were randomly selected, then after receiving the license, by referring to the education office of each school and based on the list of students, individuals were randomly selected and studied by stratified sampling. It placed. The sample size of the research is equal to 200 people. The instruments used in this study were the standard questionnaire by using virtual social networks Shi, Luo, Yang, Liu, & Cai (2014), the teacher-student relationship questionnaire of Murray & Zvoch (2010) and the Caravani social identity questionnaire (2014). Structural equations were used to measure the correlation of variables in case of normality assumption using SPSS software. The results showed that the use of virtual social networks has a positive and significant relationship with the national, ethnic, religious and global identity of female high school students in South Khorasan province. There is also a significant relationship between the use of social networks and the teacher-student relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Social Networks
  • Social Identity
  • Teacher-Student Relationship