نقش میانجی خودکارآمدی رایانه‌ای در رابطه رغبت شغلی و کیفیت فناوری با کاربست فناوری در فرایند آموزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تحقیقات آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

2 معاون فرهنگی ع.س.فا.ا.اردبیل و عضو گروه علمی ساعس ناجا.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف نقش میانجی خودکارآمدی رایانه‌ای در رابطه رغبت شغلی و کیفیت فناوری با کاربرست فناوری در فرایند آموزش انجام گرفت. این پژوهش از جنبه هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی (مدل معادلات ساختاری) بود. جامعه آماری را تمامی معلمان مدارس متوسطه اول و دوم شهرستان سلماس(635 نفر) تشکیل داد که به روش نمونه-گیری خوشه‌ی چندمرحله‌ای و براساس جدول کرجسی و مورگان 239 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های پرسشنامه اشتیاق شغلی، سالوناوا و شوفلی؛ کیفیت خدمات فناوری، بکارگیری فناوری اطلاعات هوشیاری (1393) و پرسشنامه خودکارآمدی رایانه‌ای مورفی و همکاران(1989) بود که روایی محتوایی و سازه ابزارها و پایایی آنها به روش ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده-ها از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL استفاده گردید. نتایج نشان داد که ضریب تأثیر مستقیم رغبت شغلی بر خودکارآمدی رایانه33 /0 = β و همچنین ضریب تاثیر مستقیم کیفیت خدمات فناوری بر خودکارآمدی رایانه 50 /0 = β و ضریب غیرمستقیم 18/0 و معنادار بود که این نتایج حاکی از آن است متغیرهای پیش‌بین رغبت شغلی و کیفیت خدمات فناوری می‌توانند از طریق متغیر میانجی خودکارآمدی رایانه بر کاربست فناوری تأثیر بگذارند و آن را تبیین نماید. با توجه به این نتایج می‌توان گفت اگر خودکارآمدی فناوری معلمان مدنظر قرار داده شود، نتایج ارزنده‌ای در جهت کاربست فناوری بدست خواهد آمد و در صورتی که رغبت شغلی معلمان نیز حاکم باشد کاربست فناوری و نیز یادگیری اصول و مهارت‌های آن در معلمان به شکل بهتری ظهور می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of computer self-efficacy in the relationship between job desire and technology quality with the application of technology in the educational process

نویسندگان [English]

  • tayyebeh seyyedebrahimi 1
  • Akbar Keyhan 2
1 Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology,University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran
2 Deputy Minister of Culture of A.S.F.A Ardabil and member of Saes Naja Scientific Group.
چکیده [English]

This study aimed to investigate mediating role of computer self-efficacy in relationship between job desire and technology quality with the application of technology in the educational process. This research is applied and correlational in terms of purpose and method (structural equation model), respectively. The statistical population consisted of all primary and secondary school teachers in Salmas city (635 people) who were selected as a sample by multi-stage cluster sampling method based on Krejcie and Morgan's table. Research tools include Job Desire Questionnaire, scale of quality of technology services or applying Information Technology, and computer self-efficacy questionnaire whose content and construct validity as well as reliability were confirmed by Cronbach's alpha coefficient. SPSS and LISREL software packages were used to analyze the data. The results showed that the coefficient of direct effect of job desire on computer self-efficacy was β = 0.33 and also the coefficient of direct effect of quality of technology services on computer self-efficacy was β = 0.50 and the indirect coefficient was 0.18 and significant, indicating that the variables predicting job desire and quality of technology services can affect and explain the use of technology through the mediating variable of computer efficiency. According to these results, it can be said that if the self-efficacy of teachers' technology is considered, valuable results will be achieved in the application of technology, and if the job desire of teachers is also prevalent, the application of technology and learning its principles and skills among teachers are appeared in a better way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job desire
  • Technology self-efficacy
  • Quality of technology services
  • Application of technology
  • Training flow