بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر مقاومت در برابر تغییر با میانجیگری فراموشی سازمانی غیرهدفمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد نیشابور

3 کارشناسی ارشد بهسازی منابع انسانی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سکوت سازمانی بر مقاومت در برابر تغییر با نقش میانجی فراموشی سازمانی غیر هدفمند(تصادفی) می باشد. روش تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی می باشد و از نظر تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع همبستگی است. جامعه آماری ، شامل کارکنان اداره کل آموزش و پرروش استان اردبیل به تعداد 128 نفر بود. حجم نمونه به روش تصادفی ساده به تعداد 97 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری داده های این پژوهش، پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا و بوراداس (2005) ، پرسشنامه فراموشی سازمانی مشبکی، بستام و ده یادگاری (1391) و پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر سازمانی ارگ (2003) می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار 25 spss و smart pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.جهت بررسی پایایی ابزار تحقیق از روش الفای کرونباخ و ضریب پایایی (CR) استفاده شده است که ضریب مربوط به همه متغیر ها بیشتر از 0.7 بدست آمد. برای سنجش روایی پرسشنامه از میانگین واریانس استخراج شده (AVE) استفاده گردید که بیش از 4/. و در حد نسبتا قابل قبولی است. نتایج بدست آمده نشان می دهد سکوت سازمانی به طور مستقسم بر مقاومت در برابر تغییر تاثیر دارد. بعلاوه سکوت سازمانی بر فراموشی سازمانی غیر هدفمند و فراموشی غیر هدفمند بر مقاومت در برابر تغییر تاثیر مستقیم دارند. همچنین سکوت سازمانی با نقش میانجی فراموشی سازمانی غیر هدفمند بر مقاومت در برابر تغییر تاثیر غیر مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of non-targeted organizational forgetfulness on the relationship between organizational silence and resistance to change

نویسندگان [English]

  • davood toosi 1
  • Dariush Neyestani 2
  • ghazal hosini 3
2 Master of Clinical Psychology
3 Master of Human Resource Improvement
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effect of organizational silence variable on resistance to change with the mediating role of non-targeted organizational forgetfulness . The research method is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method and is correlational in terms of data analysis. The statistical population of the study included all employees of the General Department of Education and Training of Golestan Province, 128 people. The sample size was determined to be 97 people using the simple Karaj-Morgan table by simple random method. The data collection tools of this study are the organizational silence questionnaire of Vakola and Boradas (2005), the organizational forgetfulness questionnaire of Meshkami, Bastam and Deh Yadegari (2012) and the questionnaire of resistance to organizational change of Arg (2003). Data were analyzed using spss25 and smart pls software. Cronbach's method of reliability and reliability coefficient (CR) were used to evaluate the reliability of the research instrument, and the coefficient for all variables was more than 0.7. An average variance extract (AVE) was used to measure the validity of the questionnaire, which is more than 0.4 and is relatively acceptable. The results support all research hypotheses and show that organizational silence has a direct direct impact on resistance to change. In addition, organizational silence has a direct effect on unorganized organizational forgetfulness and unintentional forgetfulness on resistance to change. Also, organizational silence with the mediating role of non-target organizational forgetfulness has an indirect effect on resistance to change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silence
  • Forgetting
  • Resistance