مدل سازی تاثیر رهبری اخلاقی بر توانمند سازی معلمان با میانجی گری اشتیاق شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر آموزگار- آموزش و پرورش

2 استاد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران-ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر توانمند سازی معلمان با میانجی گری اشتیاق شغلی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و توصیفی - همبستگی از نوع معادلات ساختاری می باشد. جامعه ی آماری شامل کلیه ی معلمان زن و مرد به تعداد 350 نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای 183نفر به به عنوان نمونه انتخاب گردیدند . جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه ی استاندارد رهبری اخلاقی کالشوون و همکاران (2011)، توانمند سازی اسپریتزر و میشرا (1997) و اشتیاق شغلی شوفلی و سالانوا (2001) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS V23 و LISREL V 8. 8 استفاده گردید. نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین رهبری اخلاقی و توانمند سازی ( 637/0 r=)، رهبری اخلاقی و اشتیاق شغلی ( 44/0r = ) و اشتیاق شغلی و توانمند سازی (644/0r =) بوده و رابطه ی آن ها معنادار است. همچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مقدار بارهای عاملی بین رهبری اخلاقی و توانمند سازی معلمان 79/0 و رهبری اخلاقی و اشتیاق شغلی 00/1 بوده و رابطه ی آن ها معنادار است. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که ضریب مسیر استاندارد بین رهبری اخلاقی و توانمند سازی 47/0 می باشد، بنابراین اثر مستقیم معنادار است و ضریب مسیر بین رهبری اخلاقی و اشتیاق شغلی 43/0 و بین اشتیاق شغلی و توانمند سازی 60/0 می باشد. بنابراین اثر غیر مستقیم بین رهبری اخلاقی و توانمند سازی نیز معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the impact of ethical leadership on teacher empowerment with work engagement mediation

نویسندگان [English]

  • Michael Ahadpour 1
  • Mohammad Reza Behrangi 2
1 Manager & Teacher - Educational organization
2 Professor of Educational administrational, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Kharazmi University, Tehran- Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of ethical leadership on teacher empowerment by medeating the work engagement of teachers in Khalkhal city. This research is the type of structural equations in terms of descriptive-correlation method. The statistical population of the study includes all male and female primary school teachers in 350 people. Using one-stage cluster sampling method, schools are considered as clusters and using Morgan table, 183 people Were randomly selected as the sample.Data were collected using three standardized Questionnaire of Kalshowen et al Ethical Leadership Questionnaires (2011), Spritzer and Mishra Empowerment (1997), and the work engagement of Schoffley and Salanova (2001). SPSS V23 and LISREL V 8. 8 software were used to analyze the data. Findings show that the correlation coefficient between ethical eadership and empowerment (r = 0.637), ethical leadership and work engagement (r = 0.44) and work engagement and empowerment (r = 0.644) and their relationship are meaningful.Also, the results of confirmatory factor analysis with standard coefficients showed that the amount of factor loads between ethical leadership and teacher empowerment is 0.79 and ethical leadership andwork engagement is 1.00 and their relationship is significant. The results of path analysis with standard coefficients showed that the standard path coefficient between ethical leadership and empowerment is 0.47, so the direct effect is significant and the path coefficient between ethical leadership and work engagement is 0.43 and between work engagement and empowerment is 0.60, so the indirect effect between ethical leadership and empowerment is also significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work engagement
  • Empowerment
  • Ethical leadership