تحلیل ساختاری رابطه فرهنگ سازمانی با اشتیاق شغلی با میانجیگری اخلاق حرفه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

2 علوم تربیتی/ دانشگده روانشناسی و علوم تربیتی/ دانشگاه محقق اردبیلی/ اردبیل/ ایران

چکیده

اشتیاق شغلی یکی از موضوعات مهم در حیطه کنترل شغلی و تعهد سازمانی است و عامل بسیار مؤثر در خودکنترلی فردی، رفتارهای نوآورانه و دگرگون‌سازی شغلی است. از سوی دیگر گزارش‌های تحقیقی حاکی از تحلیل اشتیاق شغلی و شیوع اخلاق مخرب و فرسودگی شغلی در سازمان‌های ایران است. این امر لزوم توجه بیش‌ازپیش به موضوع اشتیاق شغلی را نشان می‌دهد در این راستا محققان در این پژوهش درصدد طراحی مدلی متشکل از عوامل مؤثر بر اشتیاق شغلی و کشف روابط ساختاری میان آن عوامل با استفاده از روش معادلات ساختاری می‌باشند. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های فرهنگ سازمانی رابینز(1998)،اشتیاق شغلی سالانوا و شوفلی(2004) و اخلاق حرفه ای کادوزیر(2002) استفاده شد. برای تحلیل یافته ها از تحلیل عاملی تاییدی و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. بر این اساس 190 نفر از کارکنان غیر هیئت‌علمی(ستادی) از میان 392 نفر با استفاده از جدول نمونه کرجسی مورگان و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته‌های بخش ساختاری مدل نشان می‌دهد که فرهنگ‌سازمانی مطلوب و قوی می‌تواند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم عاملی مؤثر و قدرتمندی در بالا بردن اخلاق حرفه‌ای و اشتیاق شغلی کارکنان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural analysis of the relationship between organizational culture and job motivation mediated by professional ethics

نویسندگان [English]

  • Taghi Akbari 1
  • mahsa raheli namin 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University
2 Educational Sciences / Faculty of Psychology and Educational Sciences / Mohaghegh Ardabili University / Ardabil / Iran
چکیده [English]

Work Engagement is one of the most important issues in the field of job control and organizational commitment and is a very effective factor in individual self-control, innovative behaviors and job alteration. On the other hand, research reports indicate a decrease in job enthusiasm and the prevalence of destructive ethics and job exhaustion in Iranian organizations. This indicates the necessity to pay more attention to the issue of job motivation. In this regard, researchers in this study look for designing a model consisting of factors affecting job motivation and discover the structural relationships between those factors using the method of structural equations. The present research method is a descriptive correlation type based on structural equation modeling. Accordingly, 190 employees (staff) were selected from 392 person using krejcie Morgan sample table and available sampling method. The results of the structural part of the studied model show that a promising and strong organizational culture can be directly and indirectly an effective and powerful factor in raising the professional ethics and job motivation of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • professional ethics
  • work engagement
  • Mediation