پیش بینی آوای سازمانی معلمان بر اساس رهبری اخلاقی با میانجی گری فرهنگ اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ایران - .

چکیده

آوای سازمانی در سازمان های آموزشی بسیار موثر بوده و زمینه را برای خلاقیت سازمانی فراهم می آورد. آوای سازمانی تحت تاثیر متغیرهای متعددی از جمله فرهنگ و رهبری اخلاقی قرار می گیرد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی (مدل معادلات ساختاری) می باشد، که با هدف پیش بینی آوای سازمانی معلمان بر اساس رهبری اخلاقی با میانجی گری فرهنگ اخلاقی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را، 1302 نفر از معلمان ناحیه یک استان اردبیل تشکیل داده و از میان جامعه آماری پیش گفته با استفاده از جدول مورگان 292 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و طبقه ای به تفکیک زن و مرد انتخاب شدند. داده مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های استاندارد رهبری اخلاقی کالشوون و همکاران (2011)، فرهنگ اخلاقی گوبل و همکاران (2011) و آوای سازمانی زهیر و اردوقان (2011) جمع آوری، و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار های Spss21 و 8lisrel انجام گرفته است. نتایج حاصل، بیانگر آن است که میزان اثر مستقیم رهبری اخلاقی بر آوای سازمانی معلمان برابر است با 88/0 که نشان از اثر مثبت رهبر اخلاقی بر آوای سازمانی معلمان می باشد. این در حالی است که رابطه رهبری اخلاقی با آوای سازمانی معلمان توسط فرهنگ اخلاقی تشدید می شود. طوری که رهبری اخلاقی با نقش میانجی فرهنگ اخلاقی می تواند 99/0 از واریانس آوای سازمانی معلمان را تبیین نماید. لذا سازمان ها باید در نهادینه کردن فرهنگ اخلاقی و کاربست سبک رهبری اخلاقی اهتمام ویژه ای داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting teachers' organizational voice based on ethical leadership mediated by ethical culture

نویسنده [English]

  • Fardin foroghi
Master of Educational Administration, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil - Iran.
چکیده [English]

Organizational voice is very effective in educational organizations and provides the basis for organizational creativity. Organizational voice is influenced by several variables, including culture and moral leadership. The present study is a descriptive correlational model (structural equation model), which aims to predict the organizational voice of teachers based on moral leadership mediated by moral culture. The statistical population of the present study consisted of 1302 teachers in district one of Ardabil province and from the aforementioned statistical population using the Morgan table, 292 people were selected by multi-stage and stratified cluster sampling method for men and women. Required data were collected using standard questionnaires of Ethical Leadership of Kalshvien et al. (2011), Goble et al.'s Ethical Culture (2011) and Organizational Voices of Zuhair and Ardoughan (2011), and data were analyzed using software. Spss21 and 8lisrel performed. The results indicate that the direct effect of moral leadership on teachers 'organizational voice is equal to 0.88, which indicates the positive effect of moral leader on teachers' organizational voice. At the same time, the relationship between moral leadership and teachers' organizational voice is intensified by moral culture. So that moral leadership with the mediating role of moral culture can explain 0.99 of the variance of teachers' organizational voice. Therefore, organizations should pay special attention to institutionalizing ethical culture and applying ethical leadership style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical leadership
  • Ethical culture
  • Organizational voice
  • Elementary teachers
  Afkhami Ardakani, M. & Khalili Sadrabadi, A. (2013). A Review on the Role of Personality Factors In Formation of Silence in Knowledge Personnel. Management researcher, 5 (18): 65-83. in Persian).
  Afkhmi ardakani, M. and Khalili Sadrabad, A. (2012). A Study of the Relationship between Personality Factors and Silence of Knowledge Staff, Quarterly Journal of Public Management Research, Vol. (in Persian).
  Ahmadi, A & Panahi, B. (2009). Effect of ethical climate of the attitudes and behaviors Payam mnoor University of East Azarbaijan job. Management Researches, 2 (5): 33-56. (In Persian).
  Klshoven K , Den Hartog, D N. (2009). Ethical leader behavior and leader effectiveness: The role of proto typicality and trust . International Journal of Leadership Studies; 5 (2): 1-19.
  Dostar, M ; Ismailzadeh, M. (2013). Organizational justice and its impact on EVA and employee performance. Journal of Management Studies (Improvement and Transformation), 23 (72): 163-143. (In Persian).
Dostar, M. & Esmailzadeh, M. (2014). Organizational Justice and Its Effects on Employees Voice and Performance. Journal of Management Studies In Development & Evaluation, 23(72): 143 - 163. (in Persian).
Hassanzadeh Psikhani, Sadegh, M; Hassanzadeh, S, (2018). The effect of organizational ethics on employee silence with the mediating role of perception of organizational support. Public Management Perspectives, 9 (34): 110-87. (In Persian).
Hosayni, E;Karimi, S. (2011). Organizational justice: a model to measure organization outside justice. Management Studies in Development & Evolution; 22 (68): 67-83. (In Persian)
Van Dyne, L; Soon, A؛ Botero, I. C. (2003). Conceptualizing employee silence and employee voice as mulitidimensional constructs. Journal of Management Studies, 40(6), 1359-1391.
Van Dyne, L. V.؛ Ang, S؛  Botero, I. C. (2003). Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs. Journal of Management Studies. 40 (6), 1359- 139.
Zehir, C؛ Erdogan, E. (2011). The association between organizational silence and ethical leadership through employee performance. social and behavioral sciences. Turkey: 7th International Strategic Management Conference.
Zareei Matin, H؛ Taheri, F؛ Sayyar, A. (2012). Organizational silence: Concepts, antecedents,  and consequences. Iranian Journal of Management Sciences; 6(21): 77-104. (In Persian).
Zareei Matin, Hassan; Ahmadi, Maryam; Amini, Alireza; Nik Maram, Sahar. (2016). Investigating the effect of ethical leadership behavior on employees' voice. Quarterly Journal of Human Resource Management Research, Imam Hossein University, 7 (4): 190-167.
Ghanbari, Sirus; Mohammadi, Mohammad Faeq. (2017). Assessing the role of professional ethics and psychological security on the relationship between justice and organizational voice. Quarterly Journal of Ethics in Science and Technology, 12 (2): 57-47.
The Impact of Ethical Leadership Behavior on Employee Voice. Quarterly Journal of Human Resource Management Research, Imam Hossein University, 7 (4): 190-167.