شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اشتیاق شغلی دبیران (مورد مطالعه : مدارس متوسطه دوم شهر بهبهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی ، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،گروه مدیریت آموزشی، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان، ایران

3 دکتری مدیریت آموزشی،دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اشتیاق شغلی دبیران متوسطه دوم شهر بهبهان می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع پژوهش های آمیخته می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل کلیه افراد متخصص و خبره مرتبط با مفهوم مورد مطالعه است که به صورت هدفمند و با استفاده از راهبرد نمونه گیری نظری تعداد 15 نفر انتخاب گردید. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل تمامی معلمان دوره دوم متوسطه شهر بهبهان به تعداد 1450 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 306 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب گردید. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته ای که دارای 4 مولفه فردی، مدیریتی، سازمانی و شغلی بود، استفاده شده است. یافته ها نشان داد از بین متغیرهای فردی، انگیزه شغلی و مهارت های ارتباطی و خودکنترلی، بالاترین نمره را از بین ١١ متغیر فردی موثر بر اشتیاق شغلی، از بین متغیرهای سازمانی، عدالت سازمانی ادارک شده و انضباط سازمانی بالاترین نمره، از بین متغیرهای مدیریتی، ارتباط مستمر مدیران با معلمان و احترام به تخصص و برخورد حرفه ای با معلمان بالاترین نمره و از بین متغیرهای شغلی، بهداشت روانی محیط کار و امکانات و تجهیزات مورد نیاز بالاترین نمره موثر بر اشتیاق شغلی معلمان در بین پاسخ دهندگان دریافت نمودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking the factors affecting teachers' job motivation (Case study: Secondary schools in Behbahan city)

نویسندگان [English]

  • Fazel Ahmadineek 1
  • Ahmad Shojaee 2
  • Unes Romiani 3
1 MSc, educational management, department of educational management, Marvdasht branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
2 MSc, educational management, department of educational management, Behbahan branch, Islamic Azad University, Behbahan, Iran
3 PhD in Educational Management, University of Tehran
چکیده [English]

The present study aims to identify and rank the factors affecting job motivation of high school teachers in Behbahan. This study method is applied research in terms of purpose and mixed research in terms of data collection. For this purpose, the statistical population of the research in the qualitative section includes all experts and related to the concept under study, which purposefully and using theoretical sampling strategy, 15 experts were selected. In the quantitative part, the statistical population included all secondary school teachers in Behbahan (1450), which 306 were selected as a sample using stratified random sampling and Morgan table. The required data are collected using a researcher-made questionnaire that has 4 components of individual factors, management factors, organizational factors, and occupational factors. Findings showed that among the individual variables, job motivation and communication skills and self-control, obtained the highest score among the individual variables affecting job motivation. Among the organizational variables, perceived organizational justice and organizational discipline achieved the highest score and among job variables, workplace mental health and required facilities and equipment received the highest score affecting teachers' job motivation among respondents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job motivation
  • Teachers
  • Secondary schools
  • Behbahan city