تجربه زیسته معلمان مدارس غیرانتفاعی شهر اصفهان از چالش‌های آموزش بر خط در دوره همه‌گیری جهانی کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه زیسته معلمان مدارس غیرانتفاعی دوره ابتدایی شهر اصفهان از چالش‌های آموزش بر خط در دوره همه‌گیری جهانی کووید-19 (بهار سال 1400) انجام شد. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه نیمه‌ساختارمند بوده است. حجم نمونه تا اشباع نظری نیز 35 نفر از معلمان این مدارس در شهر اصفهان بود که به شیوه در دسترس به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نرم‌افزار مورد استفاده در این پژوهش، نرم‌افزار کیفی MAXQDA-10 بوده است. رویکرد مورد استفاده نیز با اتکا به نظریه داده بنیاد Strauss و Corbin(1990) بوده است. یافته‌ها نشان داد در دوره آموزش بر خط، معلمان مدارس غیرانتفاعی دوره ابتدایی شهر اصفهان با دو چالش جدی که از منبع دانش‌آموز و معلم هستند، روبرو بوده‌اند که از بین دو منبع، بیشترین چالش‌ها در درجه اول متوجه معلم و سپس متوجه خود دانش‌آموز هستند. در منبع معلم، دخالت والدین و در منبع دانش‌آموز نداشتن بسته و اینترنت مناسب و عدم ارتباط چهره به چهره با معلم، پررنگ‌ترین چالش‌ها بودند. منبع آسیب جسمی نیز چالشی بود که به طور مشترک هم متوجه دانش‌آموز بوده و هم متوجه معلمان. بنابراین به دست‌اندرکاران آموزش و پرورش توصیه می‌شود قبل از ورود به سال تحصیلی جدید، تدبیری جهت رفع چالش‌ها نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Living experience of Non-Profit School Teachers in Isfahan from the Challenges of Online Education in the Pandemic Period of Covid-19

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Yekta 1
  • Sadigheh Heydari 2
1 Master Student of Family Counseling, Department of Counseling, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Phd Student in Assessment and measurement, Department of psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the lived experience of non-profit primary school teachers in Isfahan from the challenges of online education in the epidemic period of Covid-19 (spring 2021). The approach of the present study was qualitative and the data collection tool was semi-structured interview. The sample size up to theoretical saturation was 35 teachers of these schools in Isfahan who were selected as a sample by available methods. The software used in this research was MAXQDA-10 quality software. The approach used is also based on the data theory of the Strauss and Corbin Foundation (1990). Findings showed that in the online education course, non-profit primary school teachers in Isfahan faced two serious challenges that are from the source of the student and the teacher, of which the most challenges are primarily for the teacher and then for the student. In the source of the teacher, the involvement of parents and in the source of the student, the lack of a proper package and internet and the lack of face-to-face communication with the teacher were the most significant challenges. The source of the physical injury was also a challenge that was shared by both students and teachers. Therefore, education staff are advised to take measures to address the challenges before entering the new school year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher Challenge
  • Elementary School
  • Online Education
  • Coronavirus