بررسی روش های ایجاد انگیزه و خلاقیت در معلمان برای استفاده از تکنیک های آموزشی نوین در مدارس مقطع متوسطه شهرستان خلخال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی روش های ایجاد انگیزه و خلاقیت در معلمان برای استفاده از تکنیک های آموزشی نوین در مدارس مقطع متوسطه شهرستان خلخال انجام شد. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و روایی سنجه‌های پرسشنامه از طریق اعتبار صوری و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کلیه متغیرها بالاتر از 70/0 به دست آمد. جامعه آماری این تحقیق دبیران مقطع دبیرستان آموزش و پرورش شهرستان خلخال به تعداد 315 نفر هستند. که از بین آنها تعداد 175 نفر با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی از نرم‌افزار استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشانگر این بودند که بین متغیرهای مستقل انگیزه و خلاقیت معلمان با متغیر وابسته میزان استفاده از تکنیک های آموزشی نوین رابطه معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: انگیزه، خلاقیت، تکنیک های نوین آموزشی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the methods of creating motivation and creativity in teachers for using new educational techniques in high school schools in Khalkhal city

نویسنده [English]

  • nasrin khodabakhshi
managment department azad university of khalkhal
چکیده [English]

Abstract

The aim of this study was to investigate the methods of creating motivation and creativity in teachers to use modern educational techniques in high schools in Khalkhal city. This research was conducted by survey method and the validity of the questionnaire metrics was obtained through face validity and reliability using Cronbach's alpha coefficient for all variables above 0.70. The statistical population of this study is 315 high school teachers in Khalkhal city. Among them, 175 people were selected using Morgan table and simple random sampling method. Software was used to analyze the data using two methods of descriptive and inferential statistics. Findings showed that there is a significant relationship between independent variables of teachers' motivation and creativity with the dependent variable of using new teaching techniques.

Keywords: Motivation, Creativity, New teaching techniques

Keywords: Motivation, Creativity, New teaching techniques

Keywords: Motivation, Creativity, New teaching techniques

Keywords: Motivation, Creativity, New teaching techniques

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Motivation
  • Creativity
  • New teaching techniques