بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار و وجدان کاری کارکنان با نقش میانجیگری جامعه پذیری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 خوی

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد خوی- ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار و وجدان کاری کارکنان با نقش میانجیگری جامعه پذیری سازمانی انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی و همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه 150 نفر (70 نفر اعضای هیئت علمی و 80 نفر کارکنان بخش اداری) بعنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد معنویت در محیط کار میلیمن (2003)، پرسشنامه وجدان کاری بر پایه مدل بریک و مانت (1991) و پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی بر اساس مدل تائورمینا (1997) استفاده شد. نتایج الگویابی معادلات ساختاری نشان داد که رابطه بین معنویت در محیط کار با وجدان کاری و جامعه پذیری سازمانی مثبت و معنی دار است. رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و وجدان کاری مثبت و معنی دار است. همچنین رابطه بین معنویت در محیط کار و وجدان کاری کارکنان با نقش میانجیگری جامعه پذیری سازمانی مثبت و معنی دار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between spirituality in the workplace and employees' work conscience with the mediating role of organizational socialization

نویسندگان [English]

  • ahmad asadzadeh 1
  • Mehdi Rahimloo 2
  • Sohrab Ahmadzadeh 2
1 khoy
2 Master of Educational Management, Khoy Azad University - Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between spirituality in the workplace and employees' work conscience with the mediating role of organizational socialization. The research method is descriptive and correlational modeling of structural equations. The statistical population includes all employees of Mohaghegh Ardabili University who were selected as a statistical sample for the study using stratified random sampling method appropriate to the size of each class of 150 people (70 faculty members and 80 administrative staff). To collect research data, three standard questionnaires of spirituality in the workplace Milliman (2003), work conscience questionnaire based on Brick and Mount model (1991) and organizational socialization questionnaire based on Taormina model (1997) were used. The results of structural equation modeling showed that the relationship between spirituality in the workplace and work conscience and organizational socialization is positive and significant. The relationship between organizational socialization and work conscience is positive and significant. Also, the relationship between spirituality in the workplace and employees' work conscience with the mediating role of organizational socialization is positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality in the workplace
  • work conscience
  • organizational socialization
  • Mohaghegh Ardabili University