بررسی نقش میانجیگری هوش اجتماعی در رابطه بین مدیریت دانش و خرد سازمانی در کارکنان دانشگاههای پیام نور استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور

3 پیام نور

چکیده

هدف این تحقیق بررسی نقش میانجیگری هوش اجتماعی در رابطه بین مدیریت دانش و خرد سازمانی در کارکنان دانشگاههای پیام نور استان فارس می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل دانشگاههای پیام نور استان فارس می باشند که تعداد کل آنها 620 نفر و نمونه آماری 240 نفر می باشد.روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد.به منظور گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو(2001)، مدیریت دانش همتی(1389) و خرد سازمانی آردلت(2003) استفاده می شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مدیریت دانش بر هوش اجتماعی، پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت اجتماعی و آگاهی اجتماعی دارای اثر مستقیم می باشد . همچنین خرد سازمانی بر هوش اجتماعی اثری مستقیم دارد. پردازش اطلاعات اجتماعی بر خرد سازمانی دارای اثری مستقیم است. مهارت اجتماعی بر خرد سازمانی و آگاهی های اجتماعی بر خرد یازمانی نیز دارای اثری مستقیم است. اثرات غیرمستقیم مدیریت دانش بر خرد سازمانی با میانجی گری خرده مقیاس های هوش اجتماعی در سطح معناداری کمتر از 05/0 به لحاظ آماری معنادار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of social intelligence in the relationship between knowledge management and organizational wisdom in the staff of Payame Noor universities in Fars province

نویسندگان [English]

  • haidar esmaeilpor 1
  • zahra bazoband 2
  • ahmad rastegar 3
1 PNU UNIVWRSITY
2 pnu
3 Iran.Shiraz. rahmat Bolvar. emamKhomaini STREET
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the mediating role of social intelligence in the relationship between knowledge management and organizational wisdom in the staff of Payame Noor universities in Fars province. The research method is descriptive-correlational. The statistical population includes Payame Noor universities of Fars province, the total number of which is 620 people and the statistical sample is 240 people. The method of random sampling is simple. 1389) and Ardlet Organizational Micro (2003) are used. Path analysis method has been used to analyze the data and test the hypotheses. Research findings indicate that knowledge management has a direct effect on social intelligence, social information processing, social skills and social awareness. Organizational wisdom also has a direct effect on social intelligence. Social information processing has a direct effect on organizational wisdom. Social skills also have a direct effect on organizational wisdom and social awareness has a direct effect on time wisdom. The indirect effects of knowledge management on organizational wisdom mediated by social intelligence subscales are statistically significant at a significance level of less than 0.05.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staff
  • social intelligence
  • knowledge management
  • organizational wisdom
  • Payame Noor Fars