نقش استرس شغلی بر رضایت شغلی معلمان زن مقطع ابتدایی در طول پاندمی کرونا با آزمون میانجی تعارض کار-خانواده و استرس والدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران و و مدرس دانشگاه علمی دانشگاه

2 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

3 دانش ‌آموخته دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه نور هدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 دانش ‌آموخته دکتری مدیریت فرهنگی، عمدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی (مرکز اموزش علمی کاربردی هرند)

چکیده

هدف این از پژوهش تعیین میزان تاثیر استرس شغلی بر رضایت شغلی معلمان زن مقطع ابتدایی با با نقش میان جی تعارض کار-خانواده و استرس والدین بود .روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان فارسان به تعداد 270نفرتشکیل دادند که از طریق فرمول کوکران تعداد 155 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه استرس شغلی الیوت(1994)، پرسش نامه رضایت شغلی تسوی و همکاران (1992 ) ، پرسشنامه تعارض کار-خانواده زنگ و یان(2013) و پرسش نامه استرس والدین لیو و همکاران(2019) بود که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران،صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 87/0 ، 88/0 ،89/0 و 90/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها باروش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM ) انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که استرس شغلی دارای ضریب تاثیر66/0- بر رضایت شغلی بود و با توجه به مقدار معنی داری کمتر از 05/0 این تاثیر معنادار است. و استرس شغلی از طریق تعارض کار- خانواده بر رضایت شغلی تاثیر دارد و ضریب این تأثیر 57/0-است و همچنین استرس شغلی از طریق استرس والدین بر رضایت شغلی تاثیر دارد و ضریب این تاثیر53/0-است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of job stress on job satisfaction of female primary school teachers during the corona pandemic with the mediating test of work-family conflict and parental stress

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • Mehrdad Sadeghi de cheshmeh 2
  • Meysam Babaeefarsani 3
  • , Ghulam Reza Maleki Farsani 4
1 Ph.D. Student, Cultural Managementof Facuty Management. South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,IranAnd lecturer at Farsan University of Applied Sciences
2 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 hd in Industrial Management, School of Management, Noor Hedayat University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
4 PhD in Cultural Management, faculty member of Comprehensive University of Applied Sciences (Herand Center for Applied Scientific Education)
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of job stress on job satisfaction of female primary school teachers with the role between work-family conflict and parental stress. The research method was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection. The statistical population of the present study consisted of 270 female primary school teachers in Farsan city. 155 people were selected through Cochran's formula as a sample through cluster random sampling method. Research tool: Elliott Job Stress Questionnaire (1994), Satisfaction Questionnaire Jobs Tsui et al. (1992), Zang and Ian (2013) Work-Family Conflict Questionnaire and Liu et al.'s (2019) Parents 'Stress Questionnaire. The validity of the questionnaires based on content validity using experts' opinion was formal based on perspective A number of statistical and structural populations were examined and confirmed by factor analysis. On the other hand, the reliability of the questionnaires was estimated 0.87, 0.88, 0.89 and 0.90 by Cronbach's alpha method, respectively. Data analysis was performed by structural equation modeling (SEM). The results showed that job stress had an impact factor of -0.66 on job satisfaction and due to the significant value less than 0.05, this effect is significant. Job stress through work-family conflict has an effect on job satisfaction and the coefficient of this effect is -0.57 and also job stress through parental stress has an effect on job satisfaction and the coefficient of this effect is -0.53.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job stress
  • job satisfaction
  • work-family conflic
  • parental stress