شناسایی چالش های شغلی مدیران مدارس روستایی: یک پژوهش پدیدارشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

3 دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش‌های شغلی مدیران مدارس روستایی اجرا شد. این پژوهش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رویکرد کیفی پدیدارﺷﻨﺎﺳﯽ تفسیری (هرمنوتیک) اﻧﺠﺎم شد. میدان پژوهش شامل کلیه مدیران مدارس روستایی استان کرمان بود. جهت انتخاب مشارکت کنندگان از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. انتخاب مشارکت کنندگان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. اشباع نظری در پژوهش حاضر تا مصاحبه مشارکت کننده شماره 26 حاصل شد. تجزیه و تحلیل داده‌ﻫﺎی مصاحبه‌های پژوهش ﺑﺎ رویکرد دیکلمن و ﻫﻤﮑﺎران (1989) اﻧﺠﺎم شد. یافته‌های پژوهش نشان داد چالش‌های مدیران مدارس روستایی شامل سه دسته چالش‌های فردی مدیر (زیست بومی بودن مدیران، شرایط علمی و تجربه مدیریتی، ارتباط بین فردی مدیر و ارزشیابی آموزشی مدیر از وضعیت مدرسه)، چالش‌های سازمانی (شرایط اقتصادی، تهیه و تخصیص بودجه مدرسه‌ای، بخشنامه‌ها، فضای و امکانات رفاهی مدرسه، نیروی انسانی کافی و مناسب، اختیارات مدیر، کلاس‌های ضمن خدمت، ملاک‌ها و نحوه اجرا ارزیابی‌ها در مدرسه)، چالش‌های فراسازمانی (مشکلات خاص آموزشی دانش‌آموزان مدارس روستایی، تأمین هزینه‌های تحصیل، مشکلات اخلاقی و خشونت، ناتوانی و عدم همکاری نهادهای موثر، ارتباط و تاثیر والدین بر مدرسه و دانش‌آموزان) می‌باشد. مدارس روستایی و متقابلاً وظایف مدیران این مدارس شرایط خاص را داراست. بنابراین تعیین ماموریت مدیران، اهداف مدرسه، ملاک‌های ارزیابی مدیران و مدارس بایت با شرایط یک مدرسه روستایی سازگار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying Job Challenges of Rural School Principals: A Phenomenological Study

نویسندگان [English]

  • Najmeh Hajipour Abaei 1
  • Ali Reza Ashk 2
  • Reza Barsampour 2
  • Omid Mehni 3
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran
2 Master of Educational Administration, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran
3 PhD in Educational Administration, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the job challenges of rural school. This study came from the qualitative approach of the interpretive phenomenon (hermeneutics). The research area included all Reagan County school principals. The research area included all Reagan County rural school principals. Purposeful sampling method was used to select participants. The selection of participants continued until the theoretical saturation was reached. Theoretical saturation was obtained in the present study until the participant interview # 16. Data analysis was followed by Dickelmann and Iran (1989). The research findings showed that the challenges of rural school principals include three categories of individual challenges of the principal (principals' nativeness, scientific conditions and managerial experience, interpersonal relationship of the principal and the principal's educational evaluation of the school situation), organizational challenges ( Economic conditions, preparation and allocation of school budgets, circulars, school space and amenities, sufficient and appropriate manpower, principal authority, in-service classes, criteria and how to implement assessments in school), extra-organizational challenges (problems The special education of rural school students is the provision of tuition fees, moral problems and violence, inability and non-cooperation of effective institutions, communication and influence of parents on the school and students). The aim of this study was to identify the job challenges of rural school principals. This study came from the qualitative approach of the interpretive phenomenon (hermeneutics). The research area included all Reagan County school principals. Rural schools and, in turn, the duties of the principals of these schools have special conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principals
  • School
  • Education
  • Rural Areas