معرفی و بومی‌سازی مقیاس تنش هویت حرفه‌ای معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ;کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف معرفی و بومی‌سازی مقیاس تنش هویت حرفه‌ای در بین معلمان دوره ابتدایی شهر کرج در نیمه اول سال 99 انجام شد. روش پژوهش حاضر با تکیه بر روش‌های روانسنجی و ابزار مورد استفاده مقیاس تنش هویت حرفه‌ای هانا و همکاران (2019) بوده است. جامعه آماری کلیه معلمان دوره ابتدایی شهر کرج و نمونه آماری 340 نفر معلم بوده که به دلیل شیوع ویروس کرونا، به شیوه در دسترس انتخاب شدند. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها در تحلیل عاملی اکتشافی، چرخش واریمکس؛ در تحلیل عاملی تاییدی، حداکثر درست‌نمایی و در بررسی اعتبار، ضریب آلفای کرونباخ بوده است. نتایج نشان داد شاخص‌های برازندگی در ساختار عاملی بدست آمده طی تحلیل اکتشافی مطلوب بوده است. این مطلب بیانگر تایید روایی سازه نسخه فارسی ابزار مورد بررسی بوده است. ضریب آلفای کرونباخ نیز برای تک تک خرده مقیاس‌ها و نیز مقیاس کل بالاتر از 7/0 حاصل شد. به طور کلی نتایج نشان داد مقیاس مذکور از روایی و اعتبار قابل قبول برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Introduction and Cross-Cultural Adaptation of Teachers Professional Identity Tension Scale

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Soltani Gerdfaramarzi 1
  • Sedigheh Heydari 2
1 Master in Assessment and measurement, Department of psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran Central Branch, Tehran, Iran.
2 Phd Student in Assessment and measurement, Department of psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to Introduction and Cross-Cultural Adaptation of Professional Identity Tensions Scale among Elementary school Teachers in Karaj in the first half of 2020. The method of the present study was based on psychometric methods and the tools used were the professional identity stress scale of Hanna et al. (2019), the statistical population were all elementary school teachers of Karaj and the statistical sample of 340 teachers who due to the prevalence of coronavirus, were selected by available method. Data analysis method in Varimax rotational exploratory factor analysis; Cronbach's alpha coefficient was the maximum correlation in the confirmatory factor analysis and in the reliability study. The results showed that the fitness indices in the factor structure obtained during the exploratory analysis were favorable. This has confirmed the validity of the structure of the Persian version of the instrument under study. Cronbach's alpha coefficient was obtained for each of the subscales as well as the total scale above 0.7. In general, the results showed that the scale has acceptable validity and reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress of Professional Identity
  • Teachers
  • Validity
  • Reliability
  • Cross-Cultural Adaptation