اثربخشی رویکرد گروه‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی تحصیلی، انگیزش پیشرفت و راهبردهای مقابله با استرس در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی بالینی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه بهداشت عمومی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی تحصیلی، انگیزش پیشرفت و راهبردهای مقابله با استرس در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر سرپل ذهاب انجام شد. مطالعه حاضر پژوهشی نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود که در سال 1398 در شهرستان سرپل ذهاب انجام شد. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تعداد نمونه‌ها در دو گروه مداخله و کنترل 40 نفر بود (هر گروه 20 نفر). گروه مداخله در طول هشت جلسه60 تا 90 دقیقه ای، آموزش های گروه‌درمانی مبتنی بر حضور ذهن دریافت کردند. داده‌های مربوط به دانش آموزان در دو مقطع زمانی قبل و بلافاصله بعد از مداخله با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد انگیزش پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی مورگان-جینکز و راهبردهای مقابله با استرس جمع‌آوری شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری t مستقل، t زوجی و آزمون کای دو و با استفاده نرم‌افزار SPSS 16 و سطح معنی‌داری 5٪ مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که گروه‌درمانی مبتنی بر حضور ذهن، موجب بهبود معنادار نمرات خودکارآمدی تحصیلی، انگیزش پیشرفت و راهبردهای مقابله با استرس در دانش آموزان گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل گردید (0/001 > P ). به نظر می رسد مداخله گروه‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با افزایش مهارت‌های ذهنی دانش آموزان منجر به بهبود خودکارآمدی تحصیلی، انگیزش پیشرفت و راهبردهای مقابله با استرس گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of mindfulness-based group therapy approach on academic self-efficacy, achievement motivation and stress coping strategies in students

نویسندگان [English]

  • masoumeh heydarian 1
  • nooshin salimi 2
1 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Health, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effectiveness of mindfulness-based group therapy on academic self-efficacy, achievement motivation and stress coping strategies in middle-school female students Sarpol-e Zahab city.The present study was a quasi-experimental pre-test-post-test study with a control group that was conducted in 2019 in Sarpol-e Zahab. The sampling method was a cluster and the number of samples in the intervention and control groups was 40 (20 people in each group). The intervention group received mindfulness-based group therapy during eight sessions (each 60- 90-minute session). Data were collected at two times, before and immediately after the intervention using standard questionnaires of achievement motivation, Morgan-Jinks Student Efficacy Scale and coping strategies of stress. Data were analyzed by independent t-test, paired t-test and chi-square test using SPSS 16 software and a significance level of 5%. The results showed that mindfulness-based group therapy improved the scores of academic self-efficacy, achievement motivation and stress coping strategies in the students of the intervention group compared with the control group (p<0/001). It is suggested that such interventions be introduced as an important tool for psychologists and counselors in the field of education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stress
  • achievement motivation
  • self-efficacy
  • mindfulness
  • group therapy