بررسی ارتباط بازخور 360 درجه و عملکرد سازمانی با کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان سرایان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدرس دانشگاه فرهنگیان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بازخور 360 درجه و عملکرد سازمانی با کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان سرایان انجام گردید. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش کلیه مدیران ابتدایی و متوسطه شهرستان سرایان در سال تحصیلی 99-1398 که 240 نفر می‌باشند و نمونه پژوهش که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انجام شد که با فرمول کوکران حجم نمونه 140 نفر بودند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه استاندارد بازخور 360 درجه مورگان، کنان و کولینان (2005)، پرسشنامه هرسی و گلداسمیت (2009) و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری هوکول بریف (1996) بود. روایی پرسشنامه‌ها از نوع محتوایی و پایایی آن‌ها برمبنای ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.83، 0.86 و 0.89 برآورد گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (تی تک نمونه‌ای، تی دوگروهی، F واریانس یکطرفه و رگرسیون) در محیط نرم‌افزاری spss نسخه 22 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمونه پژوهش برای هریک از متغیرها دارای مطلوبیت می‌باشد. همچنین متغیرهای بازخورد 360 درجه، عملکرد سازمانی و کیفیت زندگی کاری برحسب تحصیلات برای تمام متغیرها و برحسب جنسیت برای متغیرهای بازخورد 360 درجه و کیفیت زندگی کاری معنادار بود. نتایج ضریب همبستگی نیز نشان داد که بین بازخورد 360 با کیفیت زندگی کاری و بین هریک از مؤلفه‌های عملکرد سازمانی با کیفیت زندگی کاری، نیز ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between 360-degree feedback and organizational performance with the quality of work life of primary and secondary school principals in Sarayan

نویسندگان [English]

  • masood taherpour kalantry
  • mohmmad reza ghaderi
  • alireza azemy
Lecturer at Farhangian University
چکیده [English]

. This research was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of implementation method. The study population of all primary and secondary school principals in Sarayan city in the academic year of 2009-2010, which is 240 people, and the research sample was done by stratified random sampling method, which with the Cochran's formula, the sample size was 140 people. The research instruments were three standard 360-degree feedback questionnaires of Morgan, Kenan and Cullinan (2005), Hershey and Goldsmith Questionnaire (2009) and Hookle Brief Quality of Work Questionnaire (1996). The content validity of the questionnaires and their reliability were estimated based on Cronbach's alpha coefficient of 0.83, 0.86 and 0.89, respectively. Descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (one-sample t-test, two-group t-test, one-way variance F and regression) were used to analyze the data in SPSS software version 22. The results showed that the average of the research sample is desirable for each of the variables. Also, the variables of 360-degree feedback, organizational performance and quality of working life in terms of education were significant for all variables and in terms of gender for the variables of 360-degree feedback and quality of working life. The results of correlation coefficient also showed that there is a direct and significant relationship between 360 feedback with quality of work life and between each of the components of organizational performance with quality of work life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 360-degree feedback
  • organizational performance
  • quality of work life