بررسی تاثیر آموزش تئوری حل ابداعانه مسئله بر توانایی حل مسئله مدیران هلدینگ تخصصی صنعت و معدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو دکترا مهندسی صنایع دانشگاه شاهد

چکیده

عواقب تصمیماتی که مدیران در سازمانها اتخاذ می‌کنند نسبت به تصمیماتی که کارمندان می گیرند، گستره وسیعتری را متاثر می‌سازد. پژوهش حاضر با هدف اصلی تعیین اثر آموزش تریز بر توانایی حل مسئله جامعه مدیران هلدینگ تخصصی صنعت و معدن انجام گرفت. تحقیق از لحاظ نوع هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده‌ها کمی است. برای این منظور از جامعه 110 نفری مدیران هلدینگ شامل مدیران ستاد، موسسات و پروژه‌های تابعه با روش نمونه‌گیری تصادفی و داوطلبانه نمونه‌ای به اندازه 86 نفر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد حل مسئله هپنر و پترسون (1982) است. در این تحقیق روایی پرسشنامه توسط تعدادی از اساتید دانشگاهی تایید شده است. جهت تعیین اعتبار علمی پرسشنامه از شاخص روایی محتوی (CVI) و ضریب روایی محتوی (CVR) استفاده شد. همچنین میزان آلفای کرونباخ 77/0 بدست آمد که نشان از پایایی پرسشنامه دارد. فرضیه‌های تحقیق با استفاده از تحلیل کواریانس مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق از طرح آزمایشی پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد که متشکل از یک متغیر مستقلِ آموزش تئوری حل ابداعانه مسئله و متغیرهای وابسته اعتماد به حل مسائل، سبک گرایش - اجتناب و کنترل شخصی بود. یافته‌های این تحقیق نشان داد آموزش تریز باعث افزایش اعتماد به خود در حل مسایل، شیوه گرایش – اجتناب، کنترل شخصی و توانایی حل مسئله مدیران هلدینگ تخصصی صنعت و معدن گردیده است. با توجه به نتایج این پژوهش می‌توان آموزش تریز را در افزایش توانایی حل مسئله مدیران موثر دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Triz Training on the Problem Solving Ability of Specialized Industry and Mining holding Managers

نویسنده [English]

  • asad mahmoudian
PhD student in Industrial Engineering, Shahed University
چکیده [English]

The main purpose of this study was to determine the effect of Triz training on the problem solving ability of Expert Holding of Industry and Mining managers. For this purpose, a sample of 86 members of the 110-member community of holding managers including headquarters managers, subsidiaries and projects was selected by random sampling. In this study, a pretest post test experimental design with a control group was used which consisted of an independent variable of Triz training and dependent variables self-esteem in problem solving, tendency-avoidance style and personal control. The instrument used for data collection was standard questionnaire of Hepner and Patterson problem solving. Research hypotheses were tested using covariance analysis. The results showed that Triz training increased self-esteem in problem solving, orientation-avoidance, personal control, and problem-solving skills of specialized industry and mining managers. According to the results of this study, it can be concluded that Triz training is effective in increasing the problem solving ability of managers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • innovative problem solving theory
  • problem solving ability
  • problem solving