بررسی نقش میانجی هوش هیجانی در رابطه بین سبک رهبری تحولی و میزان پاسخگویی مدیران مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، امیدیه، ایران

چکیده

یکی از معیارهای قضاوت در خصوص میزان پویایی و اثربخشی یک سازمان، سنجش میزان حساسیت رهبران آن سازمان نسبت به رضایت ذینفعان و پاسخگویی مستمر یا انتظار ضمنی و غیرضمنی از آن‌ها برای توجیه عقاید، احساسات و رفتارهایشان در مقابل خدمات گیرندگان است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل روابط سبک رهبری تحولی با میزان پاسخگویی مدیران مدارس شهرستان ماهشهر از طریق متغیر میانجی‌ هوش هیجانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران مدارس شهرستان ماهشهر با تعداد 320 نفر تشکیل دادند. بر اساس جدول کرجسی و مورگان نمونه‌ای با حجم 175 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های رهبری تحول آفرین باس و آولیو (1985)، میزان پاسخگویی هوچوارتر و همکاران (2007) و هوش هیجانی پترایدز و فارنهام (2001) استفاده شد و روایی این ابزارها توسط متخصصین تأیید شد. ضریب پایایی پرسشنامه رهبری تحول‌گرا به روش‌های آلفای کرونباخ ۹۰/۰، پایایی پرسشنامه پاسخگویی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 74/0 و پایایی پرسشنامه هوش هیجانی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 93/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش‌های آماری ضریب همبستگی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که رابطه سبک رهبری تحولی از طریق متغیر میانجی هوش هیجانی با میزان پاسخگویی مدیران مدارس معنی‌داری است و فرضیه پژوهش تایید شد. پس می‌توان گفت بهره‌گیری از سبک‌های مدیریتی تحول‌گرایانه و شناخت و مدیریت هیجانات کارکنان توسط مدیران می‌تواند باعث بهبود کیفیت پاسخگویی کارکنان سازمان‌های آموزشی ‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of emotional intelligence in the relationship between transformational leadership style and the level of accountability of school principals

نویسندگان [English]

  • Dariush Tavasoli 1
  • Alireza Ghalei 2
  • Behnaz Mohajeran 2
  • Kosar Ahmadi Balutaki 3
1 PhD in Educational Management, Ahvaz Farhangian University, Ahvaz, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences,, Urmia University, Urmia, Iran
3 Master of Educational Management, Islamic Azad University, Omidieh Branch, Omidieh, Iran
چکیده [English]

One of the criteria for judging the dynamics and effectiveness of an organization is to measure the sensitivity of the leaders of that organization to the satisfaction of stakeholders and Continuous accountability or implicit and implicit expectations of them to justify their beliefs, feelings and behaviors towards customers. The aim of this study was to analyze the relationship of transformational leadership style and the level of Accountability of school principals in Mahshahr city through the mediating variable of emotional intelligence. The statistical population of the study consisted of all school principals in Mahshahr with 320 people. Based on Krejcie and Morgan table, a sample of 175 people was selected by simple random sampling.

The research method is descriptive and correlational. Data were collected using the Bass & Avolio (1985) Transformational Leadership Questionnaire, Hochwarter et al (2007) and Petrides & Furnham (2001) Emotional Intelligence Questionnaire, and the validity of these tools was confirmed by experts. The reliability coefficient of the transformational leadership questionnaire by Cronbach's alpha methods was 0.90, the reliability of the accountability questionnaire by calculating the Cronbach's alpha coefficient was 0.74 and the reliability of the emotional intelligence questionnaire by calculating the Cronbach's alpha coefficient was estimated to be 0.93. Statistical methods of correlation coefficient and structural equation modeling were used to analyze the data.

Findings showed that the relationship of transformational leadership style through the mediating variable of emotional intelligence with the level of accountability of school principals is significant and the research hypothesis was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence
  • Accountability
  • Transformational Leadership