پیش بینی فضیلت سازمانی بر اساس رهبری اخلاقی با میانجی فرهنگ اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان آموزش و پرورش

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران- ایران

10.22098/ael.2021.1537

چکیده

چکیده:
جو اخلاقی سازمان بیانگر ادراک اشخاص از سازمان خودشان هست و بر دیدگاه و رفتار آنان تاثیرگذار است و به عنوان چارچوبی برای مراجعه‌ی کارمندان سازمان استفاده می‌شود. فضای پسندیده، اساسی برای نشان اعمال و همفکری‌ها آماده می‌سازد. از این رو جو اخلاقی ویژگی یک سازمان را نشان می‌دهد و در حقیقت متغیری سازمانی است که قادر است شرایط کاری را عوض یا تقویت کند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی (مدل معادلات ساختاری) می‌باشد، که با هدف بررسی نقش واسطه‌ای فرهنگ اخلاقی در رابطه‌ی رهبری اخلاقی و فضیلت سازمانی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را معلمان دوره ابتدایی شاغل در شهرستان نمین به تعداد 381 نفر تشکیل داده که بر اساس جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 181 نفر (96 نفر زن و 85 نفر مرد) با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و طبقه‌ای انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد، رهبری اخلاقی کالشون و همکاران (2011)، فرهنگ اخلاقی گوبل و همکاران (2011) و فضیلت سازمانی کامرون و همکاران (2004) جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار‌های Spss21و lisrel8 انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن است رهبری اخلاقی بصورت مستقیم 18/. درصد از واریانس فضلیت سازمانی و با نقش واسطه‌ی فرهنگ اخلاقی 38/. درصد از واریانس این متغیر را تبیین می‌نماید. این یافته نشان می‌دهد رابطه بین دو متغیر رهبری اخلاقی و فضیلت سازمانی توسط متغیر فرهنگ اخلاقی تشدید می‌شود.

واژگان کلیدی: رهبری اخلاقی، فرهنگ اخلاقی، فضیلت سازمانی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting organizational virtue based on moral leadership mediated by moral culture

نویسندگان [English]

  • Fardin foroghi 1
  • Reza Hoseinpoor 2
1 Ministry of Education
2 Assistant Professor of Educational Sciences, Center for Educating and Training Faculty Members, Imam Hossein (a.s.) Comprehensive University
چکیده [English]

Review:
The ethical atmosphere of the organization reflects the perception of people about their own organization and affects their views and behavior and is used as a framework for referring employees of the organization. A pleasant atmosphere prepares the ground for showing actions and consensus. Thus, the ethical atmosphere reflects the characteristics of an organization and is in fact an organizational variable that is able to change or strengthen working conditions. The present study is a descriptive-correlational (structural equation model), which aims to investigate the mediating role of ethical culture in the relationship between ethical leadership and organizational virtue. The statistical population of the present study consists of 381 primary school teachers in Namin city. Based on Morgan's table, a sample of 181 people (96 females and 85 males) were selected by cluster and stratified sampling. The required information was collected using standard questionnaires, Kalshan et al.'s (2011) ethical leadership, Goble et al.'s (2011) ethical culture, and Cameron et al.'s (2004) organizational virtue Data analysis was performed using Spss21 and lisrel8 software. The results indicate that moral leadership directly / 18. Percentage of variance of organizational virtue and with the mediating role of moral culture / 38. Explains the percentage of variance of this variable. This finding shows that the relationship between the two variables of moral leadership and organizational virtue is intensified by the variable of moral culture..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical leadership
  • ethical culture
  • organizational virtue