واکاوی صلاحیت های حرفه‌ای آموزگاران دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،دانشگاه فرهنگیان تهران،ایران

2 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

    این پژوهش با هدف واکاوی و شناسایی و تعیین صلاحیت های حرفه ای آموزگاران به منظور ارائه یک چارچوب مفهومی طراحی و اجرا شد. روش پژوهش، از نوع ترکیبی اکتشافی است. ابتدا در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 20 نفر از متخصصان و صاحب‌نظران و آموزگارن دوره ابتدایی که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند،بعد از انجام مصاحبه و کد­گذاری و دستیابی به زیر مؤلفه ­ها و مؤلفه­ها، ابعاد صلاحیت حرفه ای آموزگاران  شامل 4 بعد دانشی، مهارتی، فردی و توانایی شناسایی شدند. در بخش کمی، جامعه آماری پژوهش کلیه آموزگاران استان البرز (7000 نفر) بودند که از بین آنها تعداد 364 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع­آوری اطلاعات، از پرسش‌نامه محقق ساخته صلاحیت­های حرفه­ای آموزگاران استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد، در سطح معناداری 01/0 بین میانگین رتبه ابعاد صلاحیت حرفه ای آموزگاران در هر دو وضعیت موجود و مطلوب تفاوت معنی­ داری وجود دارد. در هر دو وضعیت، ابعاد صلاحیت حرفه­ای آموزگاران به ترتیب عبارتند از :بعد دانشی، بعد مهارتی، بعد فردی، بعد توانایی. همچنین میانگین نمره این ابعاد بر حسب وضعیت موجود و مطلوب با هم تفاوت معنی داری دارد این تفاوت برای بعد دانشی، مهارتی و توانایی در سطح 99/0 (01/0˂p)، و برای بعد فردی در سطح 95/0 معنی دار است (05/0˂p). نتایج این پژوهش می‌تواند دریچه­های جدیدی را برای توجه بنیادی به صلاحیت حرفه­ای آموزگاران  و ایجاد تغییرات مطلوب در بازنگری برنامة بهسازی منابع انسانی بگشاید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting organizational virtue based on moral leadership mediated by moral culture

نویسندگان [English]

  • Yousef Moradian 1
  • Asad Hejazi 2
1 Masters student, Educational Administration,Farhangian University,Tehran, Iran
2 Assistant Prof, Educational Administration, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research was designed and implemented with the aim of analyzing, identifying and determining the professional competencies of teachers in order to provide a conceptual framework. The research method is exploratory hybrid. First, in the qualitative stage through semi-structured interviews with 20 experts, experts and primary school teachers who were selected by purposive sampling, after the interview and coding and obtaining the following components and components, dimensions Teachers' professional competence including 4 dimensions of knowledge, skill, individual and ability were identified. In the quantitative part, the statistical population of the study was all teachers in Alborz province (7000 people) from which 364 people were selected by cluster random sampling. A researcher-made questionnaire on teachers' professional competencies was used to collect information. Findings showed that at a significance level of 0.01, there is a significant difference between the average rank of the dimensions of professional competence of teachers in both the current and desired situation. In both situations, the dimensions of teachers' professional competence are: knowledge dimension, skill dimension, individual dimension, ability dimension. Also, the average score of these dimensions is significantly different according to the current and desired situation. This difference is significant for the dimension of knowledge, skill and ability at the level of 0.99 (p˂0.01), and for the individual dimension at the level of 0.95. Is (p 050.05). The results of this study can open new windows for fundamental attention to the professional competence of teachers and make desirable changes in the review of the human resource improvement program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vocational qualifications
  • teachers
  • elementary school