نشانگرهای یک رهبر آموزشی موفق؛ یافته‌های یک مطالعه پدیدارشناسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه پیام نور- ایران

2 دانشیار دانشگاه پیام نور - ایران

10.22098/ael.2021.1540

چکیده

پژوهش حاضر به منظور شناسایی نشانگرهای یک رهبر آموزشی موفق در مدرسه و در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از راهبرد پدیدارشناسی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل استادان رشته مدیریت آموزشی دانشکده های علوم تربیتی دانشگاه­های دولتی و نیز مدیران شاخص مدارس متوسطه شهر شیراز در سال تحصیلی 1400-1399 است. از میان جامعه آماری، ۳۰ نفر از طریق نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته جمع آوری شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، از کدگذاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که رهبر آموزشی موفق برای مدارس متوسطه شهر شیراز دارای ۳۶ نشانگر در ۵ مقوله تعیین جهت، مدیریت فرهنگ و جو سازمانی، نظارت و ارزیابی آموزشی، مدیریت بر فرایند یاددهی – یادگیری در مدرسه، و رشد و توسعه حرفه ای است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Indicators of a successful educational leader; Findings of a phenomenological study

نویسندگان [English]

  • Mina Mohammadizadeh 1
  • Mohammad Hasan Seif 2
1 Master student of educational research, Payame Noor University, Iran
2 Associate Professor Payame Noor University - Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to identify the indicators of a successful educational leader in school and in the framework of a qualitative approach and using a phenomenological strategy. The statistical population of the study includes professors of educational management in the faculties of educational sciences of public universities and also the principals of Shiraz high schools in the academic year 1399-1400. From the statistical population, 30 people were selected through purposive sampling to achieve theoretical saturation. Data were collected using semi-structured interviews. In order to analyze the data obtained from the interview, coding was used. Findings showed that a successful educational leader for high schools in Shiraz has 36 indicators in 5 categories: direction, organizational culture and management, educational monitoring and evaluation, management of the teaching-learning process in school, and professional growth and development. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Successful educational leader
  • organizational culture
  • educational evaluation
  • professional development