نقش میانجی وجدان کاری در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و درگیری شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22098/ael.2021.1546

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی وجدان کاری در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و درگیری شغلی انجام شده است. روش پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث جمع آوری داده‌ها، توصیفی- همبستگی به روش معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشاوران مدارس شهر اصفهان در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 420 نفر بود که براساس جدول مورگان و با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع ‏آوری داده ها از پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران (1986)، درگیری شغلی گولت و سینگ (2002) و وجدان کاری کاستا و مک کرای (1992) استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها مورد تایید صاحبنظران و محاسبه آلفای کرونباخ آن ها مقادیر قابل قبولی به دست داده است. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss نسخه 23 و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حمایت سازمانی بر درگیری شغلی و بر وجدان کاری اثر مثبت و مستقیم دارد، همچنین حمایت سازمانی از طریق وجدان کاری بر درگیری شغلی اثر مثبت و مستقیم دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که حمایت سازمانی و وجدان کاری از متغیرهای مهم و مرتبط با درگیری شغلی می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the role of mediator of organizational conscientiousness in the relationship between perceived organizational support and occupational involvement

نویسندگان [English]

  • Khaled Ghafouri 1
  • Saied Rajaipour 2
  • ghaffar karimianpour 3
1 Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan
3 Faculty of Education and Psychology, Mohaghegh Ardebily University, Ardebil, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the mediating role of work conscience in the relationship between organizational support of management and job conflict. The research method is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of data collection by structural equation method. The statistical population of the study included all school counselors in Isfahan in the academic year 1399-1400 to 420 people who were in Morgan table and 200 people were selected as a sample using random sampling method. Data were collected using the Perceived Organizational Support Questionnaire of Eisenberger et al. (1986), the Golt and Singh (2002) job conflict, and the work conscience of Costa and McCray (1992). The validity of the questionnaires approved by the experts and their calculation of Cronbach's alpha is acceptable. For data analysis, SPS software version 23 and LISREL software were used. Findings show that organizational support has a positive and direct effect on job conflict and work conscience, and organizational support through work conscience has a positive and direct effect on job conflict. Therefore, it can be concluded that organizational support and work conscience are important tasks related to job conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "organizational conscientiousness"
  • "perceived organizational support"
  • "occupational involvement"
  • "School counselors"