اثر علی مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر شکل‌گیری تفکر استراتژیک با میانجی‌گری جو روابط کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

10.22098/ael.2021.1547

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر شکل‌گیری تفکر استراتژیک با میانجی‌گری جو روابط کارکنان استانداری البرز می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی – به‌طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری- می باشد. جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان استانداری البرز به تعداد 360 نفراست که از میان آنان 202 نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه-گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار LISREL انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر گرایش به تفکر استراتژیک کارکنان در سطح (01/0p < ؛ 71/0ß =) و مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر جو روابط کارکنان کارکنان در سطح (01/0p < ؛ 84/0ß =) تاثیر مثبت ومعنادار دارد. هم‌چنین جو روابط کارکنان بر گرایش به تفکر استراتژیک (01/0p < ؛ 28/0ß =) و مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر گرایش به تفکر استراتژیک با نقش میانجی‌گری جو روابط کارکنان در سطح (01/0p <) تاثیر مثبت و معنادار دارد. با توجه به میانجی جو روابط کارکنان می‌توان نتیجه گرفت که این متغیر می‌تواند بر میزان اثر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر تفکر استراتژیک تأثیر دارد و پیشنهاد می شود که استانداری البرز باید در سازمان خود روابط و تأثیر این متغیرها بر روی هم را مدنظر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The causal effect of strategic human resource management on the formation of strategic thinking mediated by the atmosphere of employee relations

نویسندگان [English]

  • hassan roshani ali bene see 1
  • mohamad razzaghi 2
1 PhD of Higher Education Management, Urmia University, Urmia, Iran
2 Phd Student of Educational Management, Department of Educational Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of strategic human resource management on the formation of strategic thinking mediated by the Alborz provincial staff relations. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection - specifically based on the structural equation model. The statistical population includes all 360 employees of Alborz province, of which 202 were selected using Morgan table and stratified random sampling. The data collection tool is a questionnaire and was analyzed using structural equation modeling and LISREL software. The results showed that strategic human resource management on the tendency to strategic thinking of employees at the level (p <0.01; ß = 0.71) and strategic human resource management on the atmosphere of employee relations at the level (p <0.01; ß = 0.84). ) Has a positive and meaningful effect. Also, the atmosphere of employee relations has a positive and significant effect on the tendency to strategic thinking (p <0.01; ß = 0.28) and strategic management of human resources on the tendency to strategic thinking with the mediating role of the atmosphere of employee relations at the level (p <0.01). Considering the mediator of employee relations, it can be concluded that this variable can affect the effect of strategic human resource management on strategic thinking and it is suggested that the alborz Governor's Office should consider the relationship and the impact of these variables on each other in its organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Human Resource Management
  • Strategic Thinking
  • Employee Relationship Atmosphere