نقش هوش هیجانی در سبک‏ های مدیریت تعارض مدیران دانشگاه تربیت مدرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 استادیار گروه مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

10.22098/ael.2021.1550

چکیده

هوش هیجانی توانایی درک، استفاده و مدیریت احساسات خود از طریق روش‏های مثبت برای از بین بردن استرس، برقراری ارتباط مؤثر، همدلی با دیگران، غلبه بر چالش‏ها و از بین بردن تعارضات است. هوش هیجانی به افراد کمک می‏کند در برقراری روابط بهتر، موفق‏تر عمل کنند و بتوانند به اهداف شخصی و سازمانی خود به نحو آسان‏تری دست پیدا کنند. هدف از اجرای این پژوهش بررسی قابلیت پیش‏بینی تغییرات سبک‏های مدیریت تعارض به وسیله‏ هوش هیجانی است. پژوهش حاضر به روش صورت توصیفی-همبستگی انجام شده است و حجم نمونه آن، برابر با 160 نفر می‏باشد که با توجه به کوچک بودن جامعه آماری پژوهش، کل جامعه به صورت سر‏شماری مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار اندازه‏‏گیری استفاده شده در پژوهش مشتمل بر دو پرسشنامه‏ هوش هیجانی شرینگ (1996) و پرسشنامه‏ سبک‏های مدیریت تعارض توماس (1976) است که ضریب پایایی به‏ دست آمده از آن‏‏ها به ترتیب 84/. و 79/. می‏‏باشد. برای تحلیل داده‏‏های حاصله از پژوهش، از نرم‏افزار SPSS استفاده شده است. طبق یافته‏های پژو.هش مشخص شد، رابطه مثبت و معنی‏داری بین خودکنترلی با میزان اشتراک 237/0، خودانگیزشی با میزان اشتراک 234/0 و آگاهی اجتماعی با میزان اشتراک 085/0، با ابعاد مدیریت تعارض وجود دارد. همچنین ابعاد خودکنترلی به‏طور منفی و آگاهی‏های اجتماعی می‏تواند به‏طور مثبت و معنادار سبک تحکم مدیریت تعارض را پیش‎بینی کند. بررسی رابطه بین هر یک از مؤلفه‎های هوش هیجانی و سبک حل مساله نشان داد، که معنادار نمی‏باشد و همین رابطه با سبک مصالحه، سبک اجتناب و سبک انعطاف معنادار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of emotional intelligence in conflict management styles of Tarbiat Modares University administrators

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Niloufar Shamoradi 1
  • Behnaz Mohajeran 2
  • Ali Reza Hoseinpour Ashna Abad 3
  • Mojtaba Moazami 4
1 PhD Student, Department of Educational Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Urmia University, Urmia, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Urmia University, Urmia, Iran
4 Assistant Professor, Department of Higher Education Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Emotional intelligence is the ability to understand, use, and manage your emotions through positive ways to relieve stress, communicate effectively, empathize with others, overcome challenges, and resolve conflicts. Emotional intelligence helps people to be more successful in relationships, to be able to achieve their personal and organizational goals more easily. The purpose of this study is to investigate the ability to predict changes in conflict management styles by emotional intelligence. The present research has been done by descriptive-correlation method and its sample size is equal to 160 people. Due to the small statistical population of the research, the whole population has been studied by census. The measurement tools used in the research include Schering (1996) Emotional Intelligence Questionnaire and Thomas (1976) Conflict Management Styles Questionnaire, which have a reliability coefficient of 0.84, respectively. And 79 /. Is. SPSS software was used to analyze the data obtained from the research. According to the findings of Peugeot. It was found that there is a positive and significant relationship between self-control with a subscription rate of 0.237, self-motivation with a subscription rate of 0.234 and social awareness with a subscription rate of 0.085, with conflict management dimensions. Also, the dimensions of self-control negatively and social awareness can positively and significantly predict the firm style of conflict management. Examination of the relationship between each of the components of emotional intelligence and problem solving style showed that it is not significant and the same relationship with compromise style, avoidance style and flexibility style was significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • conflict management styles
  • University administrators