بررسی موانع به کارگیری تکنولوژی آموزشی در فرایند آموزش از دیدگاه معلمان شهرستان سرعین در طول سال تحصیلی 1399-1400

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند آموزش و پرورش شهرستان سرعین

2 دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع به کارگیری تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی – یادگیری از دیدگاه معلمان شهرستان سرعین انجام شد. پژوهش حاضر به روش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان و مدیران ابتدایی شهری و روستایی شهرستان سرعین می باشد که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تدریس بودند. نمونه گیری بخاطر کم بودن جامعه آماری توسط قرعه کشی با کارت اعداد انتخاب شد. و از بین 105 نفر معلم و مدیر براساس جدول مورگان 86 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و لینک پرسشنامه به صورت دیجیتال در فضای مجازی شاد توزیع شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه 24 سوالی یوسفی (1375) استفاده شد. پایایی پرسشنامه را یوسفی (1375) 79% و رستگار پور و احمدی گل (1393) پایایی پرسشنامه را 82/0 گزارش کرده اند. نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد که بین کمبود و ضعف نیروی انسانی و عدم به کار گیری تکنولوژی آموزشی در مدارس رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین چگونگی برنامه ریزی درسی در مدارس و عدم به کارگیری تکنولوژی آموزش در حین آموزش هم چنین بین کمبود امکانات و منابع مادی مدرسه و عدم بهره گیری از تکنولوژی در فرایند تدریس رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین نگرش منفی معلمان نسبت به تکنولوژی آموزشی و عدم بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی و یادگیری و بین نحوه ارزشیابی عملکرد معلمان و عدم به کار گیری تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی و یادگیری رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the barriers to the use of educational technology in the education process from the perspective of teachers in Sarein during the academic year 1399-1400

نویسندگان [English]

  • nasser razmtallab 1
  • salim kazemi 2
2 Phd of Educational Administration, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the barriers to the use of educational technology in the teaching-learning process from the perspective of teachers in Sarein. The present research is a descriptive survey method. The statistical population of the study includes all primary and urban teachers and administrators of Sarein city who were teaching in the academic year 2020-2021. Sampling was selected by lottery with number card due to the small statistical population and out of 105 teachers and principals, 86 people were selected as a sample based on Morgan table and the link of the questionnaire was distributed digitally in Shad cyberspace. The Youssefi 24-item questionnaire (1996) was used to collect data. The reliability of the questionnaire was reported by Youssefi (1996) 79% and Rastegarpour and Ahmadi Gol (2014) the reliability of the questionnaire was 0.82. There is a positive and significant relationship between the way curriculum is planned in schools and the lack of use of teaching technology during education, as well as the lack of school facilities and material resources and the lack of use of technology in the teaching process. There is a significant relationship between teachers 'negative attitude towards educational technology and not using educational technology in the teaching and learning process and between how to evaluate teachers' performance and not using educational technology in the teaching and learning process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational technology
  • school facilities
  • manpower
  • teacher performance and teachers'
  • attitudes

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400
  • تاریخ دریافت: 17 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 09 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 18 اسفند 1400