پیش‌بینی رضایت شغلی نیروهای بسیجی شهرستان سرایان بر اساس مؤلفه‌های رهبری تحول‌آفرین و انگیزش شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس مدعو دانشگاه فرهنگیان

2 شاغل در آموزش و پرورش

3 دانشجو کارشناسی ارشد

10.22098/ael.2022.1554

چکیده

پژوهش حاضر با هدف قابلیت پیش‌بینی رضایت شغلی نیروهای بسیجی شهرستان سرایان بر اساس مؤلفه‌های رهبری تحول‌آفرین و انگیزش شغلی صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه نیروهای بسیجی شهرستان سرایان تشکیل می‌دادند که تعداد آن‌ها بر اساس آمار 286 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 164 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که گزینش آن با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده صورت گرفت. با توجه به اهداف پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه-های استاندارد رهبری تحول‌آفرین، انگیزش شغلی و رضایت شغلی استفاده شد. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (رضایت شغلی 94/0، رهبری تحول‌آفرین 89/0، انگیزش شغلی 91/0) ارزیابی گردید. اطلاعات بدست آمده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (محاسبه فراوانی، درصد، تدوین جدول، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، آزمون t تک نمونه‌ای) تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد بین رهبری تحول‌آفرین و انگیزش شغلی و خرده مقیاس‌های آن‌ها با رضایت شغلی رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین رهبری تحول‌آفرین پیش‌بینی کننده خوبی برای رضایت شغلی است. رضایت شغلی علاوه بر اینکه بر زندگی خصوصی نیروهای بسیجی تأثیر زیادی دارد می‌تواند بر کل جامعه تأثیر داشته باشد. هر چه رضایت بسیجیان بیشتر باشد نگرش آن‌ها و شهروندان نسبت به زندگی و عضویت در پایگاه‌های بسیج بیشتر خواهد بود و جامعه از نظر روانی سالم‌تر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predictability level of job satisfaction Based on the components of transformational leadership and job motivation Personnel Basij at the Sarayan city

نویسندگان [English]

  • mostafa bagherian far 1
  • m taherpour 2
  • m rouhanninia 3
1 mo
2 teacher
3 student
چکیده [English]

The present research Predictability level of job satisfaction Based on the components of transformational leadership and job motivation Personnel Basij at the Sarayan city. The method of the research is the practical purpose and data collection, descriptive from correlation type. The statistic population consisted of all Personnel Basij at the Sarayan city, According to the latest statistics, there are 286 , 164 peoples were selected for Kukran sample making formula. Sampling method in this study is multistage cluster sampling. According to the research objectives were used for collecting data from standard questionnaires transformational leadership, motivation and job satisfaction. To validate the questionnaire, was use content validity. reliability was estimated through Cronbach’s alpha coefficient on Pilot study (Job satisfaction 0/94, transformational leadership 0/89, job motivation 0/91) too. . Information obtained in this research using descriptive statistics(Frequency, percentage, charting, table editing and Standard deviation ) and inferential statistics (correlation coefficient, regression, one sample t test,) were analyzed. The Findings showed Between transformational leadership and its subscales motivation and positive relationship with job satisfaction. Also the transformational leadership are a good predictor for job satisfaction. Job Satisfaction In addition to being a great impact on the private lives of Basij forces that could have an impact on the entire community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transformational leadership
  • job motivation
  • job satisfaction
  • Basij