بررسی رابطه بین رهبری آموزشی مدیران و فرهنگ مدرسه (مورد مطالعه: مدارس دوره اول متوسطه استان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد مدیریت آموزشی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین رهبری آموزشی مدیران و فرهنگ مدرسه بود. روش پژوهش برحسب نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه معلمان مدارس دولتی دورة اول متوسطة استان اردبیل در سال تحصیلی 98-1397 به حجم 3064 نفر (1684 مرد و 1380 زن) بود. حجم نمونه بر حسب جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان 346 نفر برآورد شد که این تعداد با در نظر گرفتن افت آزمودنی‌ها به 418 نفر (230 مرد و 188 زن) افزایش یافت. نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی انتخاب شد. داده‌ها از طریق پرسشنامه رتبه‌بندی رهبری آموزشی مدیر هالینگر (2013) با روایی همگرا 66/0 و پایایی مرکب 90/0 و پرسشنامه فرهنگ مدرسه گرونرت و والنتاین (1998) با روایی همگرا 62/0 و پایایی مرکب 90/0 به روش حضوری جمع‌آوری شد. داده‌های پژوهش با روش مدل‌ معادلات ساختاری و توسط نرم‌افزار AMOS24 و Smart PLS3 تجزیه و تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که رهبری آموزشی مدیران بر فرهنگ مدرسه تأثیر مثبت و مستقیم دارد (84/0=β)؛ بنابراین رهبران آموزشی برای بهبود اثربخشی مدرسه، باید فرهنگ مدرسه را توسعه دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Principals' Instructional Leadership and School Culture (Case Study: Ardabil High School)

نویسندگان [English]

  • َAli Yousefi 1
  • Adel zahed Bablan 2
2 Professor of Educational administrational, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between Principals' Instructional Leadership and school culture. The research method was descriptive-correlational and based on structural equation modeling in terms of data collection. The statistical population of the study was all public school teachers in the first secondary school of Ardabil province in the academic year 2018-2019 with a volume of 3064 people (1684 males and 1380 females). The sample size was estimated at 346 people according to Krejcie and Morgan sample size determination table, which increased to 418 people (236 men and 182 women) considering the drop in subjects. The statistical sample of the study was selected using stratified random sampling method. Data were collected through questionnaire of Principal Instructional Management Rating Scale Hallinger (2013) with (AVE=0.66 & CR=0.90) and questionnaire of School Culture of Grunert and Valentine (1998) with (AVE=0.62 & CR=0.90). The research data were analyzed by structural equation modeling method and AMOS24 & Smart PLS3 softwares. The results showed that there is a significant positive relationship between the variables of educational leadership of principals and school culture. According to the results of this study, the educational leadership of the principal has a direct impact on school culture; Therefore, educational leaders must develop a school culture to improve school effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principals'
  • Instructional Leadership, school culture, teachers

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400
  • تاریخ دریافت: 06 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 26 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 18 اسفند 1400