اثر بخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر هیجانات تحصیلی و بهزیستی تحصیلی دانش اموزان دوره دوم متوسطه در شرایط پاندمی کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار روانشناسی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، تبریز، ایران

10.22098/ael.2022.1558

چکیده

در شرایط مجازی شدن آموزش، مفاهیم مهمی مثل هیجانات تحصیلی و بهزیستی تحصیلی دستخوش تغییراتی شده اند .مطالعه حاضربا هدف تعیین اثر بخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر هیجانات تحصیلی و بهزیستی تحصیلی دانش اموزان دوره دوم متوسطه در شرایط پاندمی کرونا انجام شده است.این پژوهش از نوع نیمه تجربی بوده و جامعه اماری ان شامل دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تبریز میباشد ،که به تعداد 40نفر با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به عنوان نمونه های تحقیق ، بطور تصادفی در دو گروه ازمایش و شاهد قرار گرفتند . دانش اموزان هر دو گروه پرسشنامه های تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی و همکاران ( CERQ) ،پرسشنامه بهزیستی تحصیلی تومینین – سومینی (AWBQ) و پرسشنامه هیجان تحصیلی پکران و همکاران(2011) را در دو نوبت پیش ازمون و پس ازمون تکمیل نمودند. گروه ازمایش طی 16 جلسه اموزش های تنظیم شناختی هیجان را دریافت کردند .داده های حاصله با استفاده از ازمون تحلیل واریانس چند متغییره (MANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج مطالعه حاضر نشانگر این میباشد که هیجانات تحصیلی مثبت در گروه ازمایش نسبت به گروه شاهدافزایش و هیجانات تحصیلی منفی کاهش و بهزیستی تحصیلی در گروه ازمایش افزایش قابل توجهی داشته است. با توجه به ابعاد تاثیرات این پاندمی و تغییر روش اموزش و یادگیری ،بخصوص در دانش اموزان دوره دوم متوسطه ،اموزشهای مکمل از جمله تنظیم شناختی هیجان ضروری میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Educational of cognitive emotion regulation on academic excitement and academic well-being of secondary high school students in corona pandemic

نویسندگان [English]

  • afsaneh boluri 1
  • Behzad Shalchi 2
  • Masoumeh Azmoudeh 3
1 Phd Candidate in Educational Psychology, Islamic Azad University Tabriz Branch, Tabriz, Iran
2 Associate professor, Department of Psychology, Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran
3 Assistant professor, Department of Psychology, Islamic Azad University Tabriz Branch, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In the context of virtualization of education, important concepts such as educational excitement and academic well-being have undergone changes.Present study aimed to determine the effectiveness of cognitive emotion regulation training on academic excitement and academic well-being of secondary high school students in corona pandemic conditions. This research is quasi-experimental and its statistical population involves high school students in Tabriz, which a part of it as 40 people were selected by cluster sampling method and as research samples were randomly divided into experimental and control groups. Students in both groups completed the the Granfsky et al. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ), the Tominin-Sumini Academic Welbeing Questionnaire (AWBQ) and the Pekran et al.'s Academic Emotion Questionnaire (2011) in both pre-test and post-test. The experimental group received cognitive emotion regulation training in 16 sessions. The data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA). The results of the present study indicate that in the experimental group compared to the control group, positive academic emotions increased and negative academic emotions decreased and the academic well-being increased in the experimental group significantly. Considering the dimensions of the effects of this pandemic and changing the method of teaching and learning, especially in secondary high school students, along with routine classroom instructions, complementary instructions such as training self-regulatory learning skills is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic excitement
  • academic well-being
  • Cognitive Emotion Regulation
  • Corona