بررسی روش های نظارت بر فرایند اجرای ارزشیابی توصیفی دراستان خراسان جنوبی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه بیرجند - ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد ، تهران - ایران

10.22098/ael.2022.1559

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین روش های نظارت بر فرآیند اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی در مدارس دوره ابتدایی استان خراسان جنوبی انجام گرفت. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی –پیمایشی است.جامعه آماری کلیه معلمان استان خراسان جنوبی بالغ بر843نفر و مدیران ابتدایی خراسان جنوبی266نفر و تعداد سرگروه های آموزشی ابتدایی استان خراسان جنوبی40نفر باشد.از شیوه های نمونه گیری، روش طبقه ای متناسب با حجم و تصادفی ساده استفاده شده است ونمونه ی انتخابی با حجم 265نفر از معلمان پایه های اول ،دوم و سوم مقطع ابتدایی و 159 نفر از مدیران مدارس ابتدایی و 36 نفر از سرگروه های آموزشی ابتدایی بادر نظرگرفتن جنسیت و پایه تحصیلی می باشد.جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. اطلاعات بدست آمده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی نسبی، تدوین جدول، انحراف استاندارد و میانگین) و آمار استنباطی (آزمون t همبسته) تجزیه‌وتحلیل گردید.نتایج تحقیق نشان داد که روش های نظارت کنونی بر فرایند اجرای ارزشیابی توصیفی در استان خراسان جنوبی روش نظارت غیر مستقیم است.از نتایج دیگر این تحقیق مهمترین نقاط قوت روش نظارت غیر مستقیم بر فرایند اجرای ارزشیابی توصیفی در استان خراسان جنوبی شامل :شرکت در دوره های ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی،استفاده ناظر از گزارش های فراگیران و اولیا در جهت کمک به معلمان،استفاده ناظر از گزارش های سایر معلمان در جهت کمک به معلمان، استفاده ناظر از کارگاه های آموزشی در زمینه ارزشیابی توصیفی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

nvestigating the methods of monitoring the descriptive evaluation process in South Khorasan province And provide solutions to improve it

نویسندگان [English]

  • masood taherpour kalantry 1
  • mohmadhasan mirzamohmadi 2
1 PhD student in Curriculum Planning, Birjand University - Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Shahed University, Tehran - Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the methods of monitoring the descriptive academic achievement evaluation process in primary schools in South Khorasan province. The research method in this research is descriptive-survey. The statistical population of all teachers in South Khorasan province is 843 people and primary school principals in South Khorasan are 266 people and the number of primary education departments in South Khorasan province is 40 people. A sample with a volume of 265 first, second and third grade primary school teachers, 159 primary school principals and 36 primary school departments, taking into account gender and educational level, has been used. Made and used. The data obtained in this study were analyzed using descriptive statistics (relative frequency, table development, standard deviation and mean) and inferential statistics (correlated t-test). The results showed that current methods of monitoring the descriptive evaluation process in the province. South Khorasan is an indirect monitoring method. Among the other results of this study, the most important strengths of the indirect monitoring method on the descriptive evaluation process in South Khorasan province include: participating in in-service descriptive evaluation courses, using supervisors of learners 'and parents' reports to Assisting teachers is the supervisor's use of other teachers' reports In order to assist teachers, the supervisor uses descriptive evaluation workshops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Descriptive evaluation
  • supervision
  • evaluation of academic achievement
  • supervisor
  • elementary course