تحلیل ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس نگرش نسبت به هیجانات در بین دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر ایذه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران.

10.22098/ael.2022.1615

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس نگرش نسبت به هیجانات در بین دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر ایذه در پائیز سال 1398 انجام شد. روش پژوهش با تکیه بر روش‌های روانسنجی (تحلیل عاملی) و ابزار مورد استفاده مقیاس نگرش نسبت به هیجانات نتذر و همکاران (2018) بوده است. جامعه آماری دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر ایذه و نمونه آماری 530 نفر دانش‌آموز بوده که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها در بررسی ساختار عاملی، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی و در بررسی اعتبار، ضریب آلفای کرونباخ بوده است که به میزان 83/0 حاصل شد. یافته‌ها نشان داد ساختار عاملی بدست آمده طی تحلیل اکتشافی از شاخص‌های برازندگی (CFI، GFI، RFI، NFI، IFI) مطلوبی برخوردار بوده است که پوشش دهنده 10 عامل در قالب دو بعد نگرش و ارزیابی احساس خشم، لذت، غم، رنجش و ترس می‌باشد. نتایج نشان داد نسخه فارسی مقیاس مذکور دارای ساختار عاملی و اعتبار قابل قبولی است و تحت تاثیر تغییرات فرهنگی قرار نگرفته و برداشت دانش‌آموزان ایرانی (آسیایی) نسبت به نگرش و ارزیابی هیجانات با دانش‌آموزان اروپایی مشابه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis the Factor Structure of the Persian Version of the Emotion Attitude Scale among High School Students in Izeh City

نویسنده [English]

  • Sedigheh Heydari
Phd Student in Assessment and measurement, Department of psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the factor structure of the Persian version of the Attitude Towards Emotions Scale among high school students in Izeh city in the autumn of 2019. The method of the present study was based on psychometric methods (factor analysis) and tools used in the Attitude Towards Emotions Scale Netzer et al. (2018). The statistical population was all high school students in Izeh and the statistical sample was 530 students who were selected by simple random sampling method. The data analysis method was factor structure analysis, exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) and Cronbach's alpha coefficient was used for validation which is 0.83 Was obtained. The Findings showed that the factor structure obtained during the exploratory analysis had good fitness indicators (CFI, GFI, RFI, NFI, IFI) that was cover 10 factors in the form of two dimensions of attitude and evaluation of feelings of anger, pleasure, sadness, resentment and fear. The results showed that the Persian version of the scale has an acceptable factor structure and validity and is not affected by cultural changes and the perception of Iranian (Asian) students towards the attitude and evaluation of emotions is similar to European students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • factor structure
  • reliability
  • attitude towards emotions
  • students
  • Izeh city